www.tuca.ro

Se mai acorda facilitati angajatorilor care incadreaza in munca absolventi? In ce conditii?

A. BAZA LEGALA

Lege nr. 76/2002

Art. 80. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 83. – (1) Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii.

(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b) (ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea), art. 56 lit. e) şi f) şi art. 65 (1.Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
2.Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.)

din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) şi art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999, republicată.

(3) Abrogat.

(4) Absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile art. 80, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Art. 841. – (1) Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1), menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1).

(3) Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.

(4) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

OUG 126/2008

6. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

“Art. 331. – Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.”

HG 377/2002

Art. 94.(1) Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Procedură din 14/04/2009

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

(6) Soluţionarea cererii se efectuează în ordinea înregistrării documentaţiei pentru acordarea ajutorului financiar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

(7) Plata ajutorului financiar se efectuează în ordinea aprobării cererilor pentru acordarea ajutorului financiar.

Norma Metodologica la Legea 76/2002

Art. 61. -

(1) Sumele cuvenite conform art. 80 si 85 din lege vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat, conform legii, sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

B. CONCLUZII:

1.Facilitatile acordate angajatorilor care incadreaza in munca absolventi sunt:

a)  scutiri si ajutoare acordate cumulativ:

-          scutirea de la plata contributiei la bugetul asigurarilor de somaj in primele 12 luni de la angajare

-          acordarea unui ajutor financiar lunar pe perioada de 12 luni de la angajare in suma de 500 lei pentru absolventii de liceu, scoli de arte sau meserii; 600 lei pentru absolventii de invatamant postliceal sau secundar superior; 750 lei pentru absolventii de invatamant superior

-          in cazul in care absolventii angajati sunt persoane cu dizabilitati perioada pentru care se acorda facilitatile de mai sus este de 18 luni

b)  ajutoare acordate dupa primii 3 ani de mentinere a incadrarii in munca:

-          se acorda un ajutor financiar egal cu suma platita de angajator la bugetele si fondurile aferente contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei de asigurări pentru şomajpe o perioada de maxim 2 ani de zile in conditiile mentinerii incadrarii in munca a absolventilor pentru care au beneficiat de facilitatile prevazute la art.80 din lege

2.Ajutorul financiar se acorda in conditiile urmatoare:

-          angajeaza absolventi ai unei institutii de invatamant acreditate

-          angajarea se face pe o perioada nedeterminata

-          absolventii sunt incadrati dupa maxim 12 luni de la absolvirea studiilor

-          absolventii nu erau incadrati in munca la data absolvirii studiilor

-          absolventii nu au mai fost incadrati in munca in conditiile facilitatilor prevazute la art.80 din lege in cele 12 luni de la absolvire pentru forma de invatamant respectiva.

-          angajatorul nu inregistreaza debite provenind din neplata contribuţiilor sociale

3.Ajutorul financiar prevazut la punctul 1.a) respectiv art.80 din Legea 76/2002 se restituie integral inclusiv cu dobanzile aferente (la dobanda de referinta a BNR la data incetarii) in cazul in care raporturile de munca cu absolventii angajati pentru care s-au solicitat facilitatile inceteaza inainte de 3 ani de la data angajarii din cauze cum ar fi:

-          incetarea contractului de munca cu acordul partilor

-          concedierea din motive ce nu tin de persoana salariatului

-          ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

-          ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

4. Conform Legii 76/2002 si Procedurii din 14.04.2009 ajutorul prevazut la art.841 se acorda in ordinea inregistrarii documentatiei necesare si dupa 90 zile de la data aprobarii cererii, adica este posibil sa dureze mult mai ales in conditiile lipsei fondurilor.

Eugen Cioteanu

expert contabil

www.biroucontabilitate.ro

Valabil la data de 31.10.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>