www.tuca.ro

Regimul de amortizare in cazul autoturismelor, implicatii fiscale

Se poate utiliza un alt regim de amortizare pentru autoturismele aflate in proprietatea unei societati comerciale in afara de cea liniara? In ce conditii s-ar face acest lucru si cu ce implicatii fiscale?

A. BAZA LEGALA:

Codul fiscal:
Art. 24.
(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:
a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;
c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă.
……………………………………………………………………………………..
8) În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
(9) În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.
……………………………………………………………………………………..
(11) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:
………………………………………………………………………………………
f) mijloacele de transport pot fi amortizate şi în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004;
………………………………………………………………………………………
 h) numai pentru autoturismele folosite în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. n).(limitat la maxim un autoturism pt. fiecare angajat)
(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă şi orice reevaluare contabilă a acestora. Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea sau din scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintă valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidenţiată în sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizate, pe durata normală de utilizare rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această dată. Valoarea rămasă neamortizată, în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute, este deductibilă la calculul profitului impozabil în situaţia în care acestea sunt valorificate prin unităţi specializate sau prin licitaţie organizată potrivit legii.

Norme metodologice Cod Fiscal:
71. Exemplu de calcul al amortizării prin utilizarea regimului de amortizare degresivă. Pentru un mijloc fix se dau următoarele date:
- valoarea de intrare: 350.000.000 lei;
- durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani;
- cota anuală de amortizare: 100/10 = 10%;
- cota anuală de amortizare degresivă: 10% x 2,0 = 20%;
Amortizarea anuală se va calcula astfel:
––––––––––––––––––––––––––––
Ani Modul de calcul Amortizarea anuala degresiva Valoarea ramasa
(lei) (lei)
––––––––––––––––––––––––––––
1 350.000.000 x 20% 70.000.000 280.000.000
––––––––––––––––––––––––––––
2 280.000.000 x 20% 56.000.000 224.000.000
––––––––––––––––––––––––––––
3 224.000.000 x 20% 44.800.000 179.200.000
––––––––––––––––––––––––––––
4 179.200.000 x 20% 35.840.000 143.360.000
––––––––––––––––––––––––––––
5 143.360.000 x 20% 28.672.000 114.688.000
––––––––––––––––––––––––––––
6 114.688.000 x 20%=114.688.000/5 22.937.600 91.750.400
––––––––––––––––––––––––––––
7 22.937.600 68.812.800
––––––––––––––––––––––––––––
8 22.937.600 45.875.200
––––––––––––––––––––––––––––
9 22.937.600 22.937.600
––––––––––––––––––––––––––––
10 22.937.600 0
––––––––––––––––––––––––––––

Legea 15/1994(rep.):
Art. 19. – Competenţele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniară sau degresivă revin consiliului de administraţie al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definitive la art. 1 alin. 3.
Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.

Norme metodologice Lg 15/1994(rep.):
Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la propunerea scrisă a consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, pe baza unei documentaţii de fundamentare.
Documentaţia de fundamentare trebuie să conţină datele din tabelul prezentat în anexa nr. 2, pe baza cărora se stabileşte punctajul necesar, pentru eliberarea aprobării de utilizare a regimului de amortizare accelerată.
Pentru calculul indicatorilor de eficienţă, în vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi datele aferente anului de punere în funcţiune a mijloacelor fixe, astfel:
- datele din bugetul de venituri şi cheltuieli, când aprobarea se solicită în cursul trimestrului I al anului;
- datele din evidenţa contabilă pentru perioada încheiată, care vor fi extrapolate la nivel de an, în funcţie de media lunară a realizărilor.
Documentaţia de fundamentare se depune la organul teritorial al Ministerului Finanţelor înainte de punerea în funcţiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o lună de la punerea în funcţiune a acestora.
În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, opţiunea de a utiliza regimul de amortizare accelerată se comunică direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat înainte de punerea în funcţiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o lună de la punerea în funcţiune a acestora, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă.
Nerespectarea termenului prevăzut la alineatul precedent atrage deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea la nivelul regimului linear.
Conţinutul documentaţiei de fundamentare se actualizează prin ordin al ministrului finanţelor.

OMFP 3055/2009
ANEXA
Amortizarea
110 – (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizãrilor.
112 – (1) Entitãţile amortizeazã imobilizãrile corporale utilizând unul din urmãtoarele regimuri de amortizare:
a) amortizarea liniarã realizatã prin includerea uniformã în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numãrul de ani ai duratei de utilizare economicã a acestora;
b) amortizarea degresivã, care constã în multiplicarea cotelor de amortizare liniarã cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avutã în vedere legislaţia în vigoare;
c) amortizarea acceleratã, care constã în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizãri de pânã la 50% din valoarea de intrare a imobilizãrii. Amortizãrile anuale pentru exerciţiile financiare urmãtoare sunt calculate la valoarea rãmasã de amortizat, dupã regimul liniar, prin raportare la numãrul de ani de utilizare rãmaşi. Deoarece amortizarea calculatã trebuie sã fie corelatã cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporalã se consumã în primul an în procent de pânã la 50%, rezultã cã metoda de amortizare acceleratã este mai puţin utilizatã în scopuri contabile;
d) amortizare calculatã pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizãrii justificã utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
(2) Metoda de amortizare folositã trebuie sã reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteptã sã fie consumate de entitate.
(3) Metoda de amortizare se aplicã de o manierã consecventã pentru toate activele de aceeaşi naturã şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilã adoptatã.

B. CONCLUZII:

Conform legii trebuie facuta distinctia intre amortizarea contabila si cea fiscala astfel chiar daca atat OMFP 3055/2009 cat si Legea 15/1994 republicata permit utilizarea oricareia dintre cele 3 metode de amortizare: liniara, degresiva sau accelerata.
Din punct de vedere fiscal insa prevederile Codului Fiscal coroborate cu Legea 15/1994 conditioneaza stabilirea amortizarii fiscale astfel:
1) Amortizarea liniara sau degresiva conform prevederilor din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal in functie de hotararea de administraţie al agentului economic sau responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. (art.24, alin.6 lit.c Cod Fiscal si art.19 din Legea 15/1994)
2) Amortizarea in functie de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004 (art.24, alin.11 lit.f Cod Fiscal)
3) Amortizarea accelerata este permisa numai in conditiile in care este aprobata de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului (art.19 alin.2 Legea 15/1994) in conditiile prezentarii documentatiei prevazute in Normele Metodologice de aplicare a Legii 15/1994 republicata.

Astfel indiferent de metoda de amortizare contabila utilizata cheltuielile respective sunt nedeductibile fiscal insa la calculul impozitului pe profit se deduce doar amortizarea fiscala calculata.

Eugen Cioteanu

expert contabil
www.biroucontabilitate.ro

Valabil la data de 19.10.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>