www.tuca.ro

Ordonantă de urgentă nr. 87/2010

În contextul în care, potrivit cap. 3 “Politica fiscal-bugetară” din Programul de guvernare 2009-2012, unul dintre obiectivele propuse îl reprezintă cresterea
eficientei politicii fiscal-bugetare si îmbunătătirea predictibilitătii acesteia, se impune adoptarea de măsuri fiscale care să sprijine cresterea eficacitătii administrării
fiscale prin îmbunătătirea gradului de colectare a veniturilor publice,
pentru a compensa scăderea veniturilor bugetare survenită în urma abrogării sistemului de impozitare minim, Guvernul si-a fixat ca prioritate identificarea de
resurse suplimentare de venit.
inând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecine negative accentuarea dificultăilor înregistrate de operatorii
economici care au un grad bun de conformare fiscală,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situaii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.
Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si
completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
1. La articolul 18, alineatele (2) – (7) se abrogă.
2. La articolul 192, alineatul (10) se abrogă.
3. La articolul 34, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:
“(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzui la alin. (1) lit. a) nou-înfiinai sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistrează
pierdere fiscală efectuează plăi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al
perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.”
4. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
“(71) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a), pentru efectuarea plătilor anticipate în anul 2011, aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 datorează impozit pe profit/impozit minim si în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010
datorează impozit pe profit efectuează trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din suma rezultată prin adunarea impozitului
datorat în cele două perioade, actualizată cu indicele de inflaie prevăzut la alin. (1);
b) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 datorează impozit pe profit/impozit minim si în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010
înregistrează pierdere fiscală efectuează trimestrial plăi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit/impozitul minim
aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflaie prevăzut la alin. (1).”
5. La articolul 34, alineatele (15)-(18) se modifică si vor avea următorul cuprins:
“(15) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligai la plata impozitului minim au obligaia de a declara si de a plăti impozitul
pe profit, respectiv de a efectua plata anticipată, după caz, aferente trimestrului III al anului 2010, până la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor în
vigoare la data de 30 septembrie 2010.
(16) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligai la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat
pentru anul fiscal 2010, aplică următoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010:
- determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparaiei cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în
mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin împărirea impozitului minim anual la 12 si înmulirea cu numărul de luni aferent perioadei
respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
- stabilirea impozitului pe profit datorat;
- prin excepie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaraiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie-30
septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, până la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:
- contribuabilii depun declaraia privind impozitul pe profit si plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si
(11) si ale art. 35 alin. (1).
(17) În aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută
de titlul II «Impozitul pe profit» în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate.
(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioadă fiind considerată an
fiscal în sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.”
6. La articolul 34, alineatul (19) se abrogă.
Art. II. – Prin excepie de la dispoziiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei ordonane de
urgenă intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010.
Art. III. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si
completările ulterioare, cât si cu cele aduse prin prezenta ordonană de urgenă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin
lege a prezentei ordonane de urgenă, dându-se textelor o nouă numerotare

http://www.expertizacontabilitate.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>