www.tuca.ro

Ordin nr. 11/2010

Potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 29 iunie 2010, prin care s-au adoptat completarile Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2009,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:
Art. I. – Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009, se completeaza asa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51-53, cu urmatorul cuprins:
“Art. 51. – (1) Inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, asiguratorii sunt obligati sa realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza careia vor recomanda ulterior o solutie financiara acestuia.
(2) Analiza nevoilor se va face pe baza unui document denumit «Formular de analiza a nevoilor clientilor», in cadrul primelor intalniri cu clientul, inainte de a i se propune acestuia o solutie financiara.
(3) Formularul prevazut la alin. (2) va fi intocmit in doua exemplare si va fi semnat de ambele parti, iar un exemplar va fi inmanat clientului, celalalt ramanand la asigurator. Daca clientul nu doreste sa furnizeze anumite informatii, el va trebui sa certifice acest lucru sub semnatura.
(4) Pe baza rezultatului analizei, asiguratorii fac o recomandare scrisa clientilor, solutia propusa trebuind sa fie in concordanta cu acesta.
(5) Prin Formularul de analiza a nevoilor clientilor trebuie evaluate cel putin urmatoarele informatii minimale:
a) datele personale ale clientilor si datele despre situatia familiala, relevante pentru identificarea nevoilor (nume, prenume, adresa de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon, profesie, stare civila, date despre sot/sotie si copii);
b) date despre situatia financiara prezenta a clientilor (venituri, cheltuieli, venit disponibil);
c) obiectivele financiare pe termen lung ale clientilor si prioritizarea lor.
(6) In cazul in care polita oferita este o polita unit-linked sau index-linked, in vederea evitarii asumarii prin contractul de asigurare a unui risc mai mare decat toleranta clientului, in Formularul de analiza a nevoilor clientilor se va include o sectiune aparte, de determinare a profilului de risc al clientului, pe baza caruia sa se faca recomandarea unui tip de contract de asigurare si fond de investitii potrivite profilului de risc rezultat.
Art. 52. – (1) Inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, in momentul prezentarii unui fond de investitii asociat unei polite de asigurare de tip unit-linked, clientului ii va fi inmanat prospectul fondului de investitii in care vor fi investite primele de asigurare.
(2) In cadrul prospectului mentionat la alin. (1) trebuie prezentate cel putin urmatoarele informatii minimale:
a) definitii pentru cei mai importanti termeni (activul total al fondului, activul net al fondului, administratorul, benchmark/indice de referinta, instrumentele financiare, unitatea de fond, performanta);
b) politica de investitii;
c) benchmark (un standard sau un indice de referinta fata de care se compara performanta fondului de investitii in care vor fi investite primele de asigurare);
d) limite pe clase de active din care sa reiasa profilul de risc;
e) durata de investitie minima recomandata;
f) nivelul si structura taxelor;
g) garantiile asiguratorului (detalierea garantiilor oferite de asigurator sau mentionarea absentei acestor garantii; in cazul programelor de investitii care nu ofera garantii se va mentiona ca asiguratorul nu garanteaza valoarea investitiei sau valoarea primelor platite si se va face mentiunea ca riscul investitiei apartine contractantului);
h) o declinare a responsabilitatii referitoare la garantarea unor performante viitoare bazate pe realizarile anterioare.
Art. 53. – (1) Pentru ca asiguratul sa aiba o imagine clara si completa asupra contractului de asigurare, inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata asiguratorul trebuie sa prezinte o proiectie (evolutia detaliata a contractului), care va fi intocmita in doua exemplare si va fi semnata de ambele parti, iar un exemplar va fi inmanat clientului, celalalt ramanand la asigurator.
(2) Proiectia (evolutia detaliata a contractului) va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) detaliile persoanei asigurate (nume, prenume, varsta, sex);
b) detaliile politei de asigurare (tip, durata, frecventa de plata);
c) evolutia sumei asigurate;
d) evolutia primelor platite;
e) evolutia valorii contului (pentru politele de tip unit-linked)/evolutia contului de participare la profit (pentru politele traditionale);
f) evolutia valorii de rascumparare;
g) evolutia sumei asigurate reduse;
h) costurile de administrare, care vor fi prezentate separat doar daca structura costurilor permite acest lucru;
i) in afara scenariului cu 0% randament (valoarea unitatilor constanta), prezentarea simultana a inca doua scenarii de performanta a randamentelor fondurilor de investitii: unul pesimist si unul optimist;
j) o declinare a responsabilitatii referitoare la garantarea evolutiei contractului de asigurare conform proiectiei prezentate, in cazul in care nu exista garantii.”
2. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu urmatorul cuprins:
“Art. 12. – Asiguratorii au obligatia intocmirii documentelor si furnizarii informatiilor mentionate la art. 51-53, in termen de un an de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
Art. II. – Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>