www.tuca.ro

ORDIN 6/2010 Procedura per fiscala sem_an pt pers impozabile

Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

CAPITOLUL I
Depunerea cererii si a documentelor justificative
1. Organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana impozabila îsi are domiciliul fiscal sau în a carui evidenta fiscala
este înregistrata, denumit în continuare organ fiscal competent, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna
ori trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în
conditiile prevazute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice, respectiv:
- semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni
calendaristice dintr-un semestru;
- anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni
calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.
2. În vederea utilizarii ca perioada fiscala a semestrului sau a anului calendaristic, persoana impozabila trebuie sa
depuna o cerere justificata la organul fiscal competent, pâna la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita
optiunea.
3. Cererea se completeaza pe formularul 306 “Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului
sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, prevazut în anexa nr. II la ordin.
4. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal competent ori la posta, prin scrisoare recomandata.
5. Cererea va fi însotita de documente din care sa rezulte activitatea desfasurata si periodicitatea acesteia, si anume:
a) declaratie pe propria raspundere privind activitatea efectiv desfasurata;
b) balantele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, dupa caz;
c) jurnalul de vânzari întocmit pentru anul fiscal anterior;
d) alte documente relevante pentru luarea deciziei.
6. Cererea se solutioneaza în termenul prevazut de art. 70 din Codul de procedura fiscala.
CAPITOLUL II
Analiza documentelor si emiterea deciziei
1. Zilnic, cererile contribuabililor împreuna cu documentatia anexata se transmit spre solutionare compartimentului
analiza de risc din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
2. Compartimentul de specialitate analizeaza cererea si documentele anexate, urmarind îndeplinirea conditiilor
prevazute la cap. I.
3.1. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informatii suplimentare relevante, organul fiscal va
solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
3.2. În acest caz, termenul prevazut pentru solutionarea cererii se prelungeste cu perioada cuprinsa între data solicitarii
si data primirii documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeste Referatul de analiza, prevazut în anexa la
prezenta procedura, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.
5.1. În baza Referatului de analiza, compartimentul de specialitate întocmeste, în doua exemplare, Decizia privind
perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata, prevazuta în anexa nr. III la ordin.
5.2. Referatul de analiza si Decizia privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata se avizeaza de seful
compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
6. Dupa aprobare, compartimentul de specialitate comunica persoanei impozabile Decizia privind perioada fiscala
pentru taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.
7.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea adaugata, o copie a deciziei se transmite
compartimentului cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor, care opereaza modificarea în vectorul fiscal al
persoanei impozabile.
7.2. Dosarul solicitarii, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu
atributii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivarii la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
7.3. Dosarul solicitarii cuprinde:
- cererea persoanei impozabile;
- documentatia anexata cererii;
- Referatul de analiza;
- un exemplar din Decizia privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata.
8. Perioada fiscala aprobata este valabila începând cu termenele de declarare si plata urmatoare datei comunicarii
Deciziei privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata si se mentine pe durata pastrarii conditiilor prevazute la
cap. I pct. 1.
9. La data modificarii conditiilor care au stat la baza aprobarii perioadei fiscale prin decizia mai sus mentionata,
persoana impozabila este obligata sa înstiinteze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaratii de
mentiuni, în vederea actualizarii vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adaugata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>