www.tuca.ro

Norme la ordonanta 58

Art.1 – (1) Prin sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele
salariale”, denumite în continuare venituri de natură profesională, prevăzută la art. III
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,
denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se înţelege veniturile realizate de o
persoană fizică din orice alte activităţi decât activităţile definite ca dependente potrivit
art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, activităţi desfăşurate de această persoană în afara unei relaţii de
angajare.
(2) Nu constituie venituri de natură profesională în interesul alin. (1)
următoarele:
a) veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;
b) veniturile din investiţii;
c) veniturile din pensii;
d) veniturile din activităţi agricole;
e) veniturile din premii şi din jocuri de noroc;
f) veniturile din transferul proprietarilor imobiliare;
g) veniturile din alte surse, definite conform art. 78 alin. (1) lit. a) – d) şi alin. (2) din
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
veniturile realizate primite de persoanele fizice din vânzarea bunurilor în regim de
consignaţie.
Art. 2 – Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi persoanelor care au calitatea depensionari ai sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile art. III din
ordonanţa de urgenţă.
Art. 3 – (1) Persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională
cu caracter repetitiv,– lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datorează
contribuţiile individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări
sociale pentru sănătate, prevăzute la art. III alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, denumite
în continuare contribuţii individuale.
(2) Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri
de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datorează
contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.
(3) Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri
de natură profesională în mod ocazional nu datorează contribuţiile individuale şi pentru
aceste venituri de natură profesională.
Art.4 – Contribuţiile individuale se datorează şi în situaţia în care veniturile de
natură profesională sunt realizate de persoane pentru care la data intrării în vigoare a
prezentelor norme metodologice se prevede, potrivit legii, că asigurarea în sistemul
asigurărilor pentru şomaj este facultativă.
Art.5 – (1) Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională,
pentru care se datorează contribuţiile individuale prevăzute la art. III alin. (2) din
ordonanţa de urgenţă, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sistemul asigurărilor pentru şomaj,
precum şi în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi beneficiază de prestaţiile
prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în
condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de
asigurare socială de sănătate în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cotele contribuţiilor individuale prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute de
lege pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, pentru contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj, precum şi pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Art.6 – (1) Baza de calcul al contribuţiilor individuale, prevăzută la art. III alin.
(3) din ordonanţa de urgenţă, pentru asigurările sociale şi pentru asigurările pentru şomaj
o constituie:
a) venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute
pe economie, pentru veniturile de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar,
trimestrial sau semestrial realizate în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2);
b) venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute
pe economie, pentru veniturile de natură profesională realizate în mod ocazional,
în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate
prevăzută la art. III alin. (3) din ordonanţa de urgenţă o constituie cuantumul net al
veniturilor de natură profesională realizate lunar, determinat ca diferenţă între venitul brut
şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului, care este limitat la echivalentul a 5
salarii medii brute pe economie şi nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim
brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.
(3) Pentru veniturile de natură profesională, contribuţia de asigurări sociale de
sănătate se plăteşte de persoana care le realizează la termenele stabilite în Legea nr.
95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Modalitatea de declarare şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru veniturile de natură profesională este reglementată prin Legea nr. 95/2006 şi prin
Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea
calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea
măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate.(5) Salariul mediu brut pe economie prevăzut la alin. (1) si (2) este salariul mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art.7 – Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligaţia de a depune câte o
declaraţie privind asigurarea în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor pentru
şomaj, respectiv de a încheia contracte de asigurare în sistemul de asigurări sociale de
sănătate.
Art.8 – (1) Declaraţiile de asigurare prevăzute la art. 7 se depun, o singură dată,
până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care s-au realizat venituri de natură
profesională, la casa teritorială de pensii şi, după caz, la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu sau de reşedinţa a
persoanelor asigurate.
(2) Persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art.3 alin.(1) şi (2) au obligaţia de a
actualiza declaraţiile de asigurare în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării
cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea unei noi declaraţii, care să
ateste cuantumul veniturilor de natură profesională realizate pe fiecare sursă de venit.
(3) În lunile în care nu realizează venituri de natură profesională, persoanele aflate
în situaţiile prevăzute la art.3 alin. (1) şi (2) au obligaţia de a notifica acest fapt casei
teritoriale de pensii, precum şi agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a
municipiului Bucureşti din raza de domiciliu sau de reşedinţă a acestora.
(4) Persoanele care realizează, în condiţiile prevăzute la art.3 alin. (1), venituri de
natură profesională în mod ocazional depun declaraţiile de asigurare prevăzute la art. 7
ori de câte ori realizează venituri de natură profesională, până la data de 25 a lunii pentru
luna anterioară în care au realizat aceste venituri.
(5) Declaraţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) constituie titluri de creanţă şi devin
titluri executorii la data la care creanţele bugetare sunt scadente conform legii.
Art.9 – (1) Termenele de declarare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (4) constituie şi
termene de plata a contribuţiilor individuale.(2) Persoanele care realizează, în condiţiile prevăzute la art.3 alin. (1), venituri de
natură profesională în mod ocazional datorează contribuţiile individuale până la data la
care cuantumul veniturilor de natură profesională realizate în cursul anului calendaristic
atinge plafonul de 5 salarii medii brute pe economie.
(3) Pentru neachitarea contribuţiilor individuale la termenele de scadenţă
prevăzute la alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în condiţiile legii.
Art.10 – Plata contribuţiilor individuale se efectuează în contul bugetului
asigurărilor sociale, de stat, în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi în
contul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Art.11 – Perioadele pentru care s-au plătit contribuţiile individuale constituie
stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale precum
şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj.
Art.12 – (1) Stagiul de cotizare realizat de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1)
în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se stabileşte prin aplicarea
asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de
asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de
munca în condiţii normale.
(2) La stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare veniturile de natură
profesională la care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale.
Art.13 – (1) Stagiul de cotizare realizat de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1)
în sistemul asigurărilor pentru şomaj se stabileşte prin aplicarea asupra perioadei de
cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări pentru şomaj şi
cota de contribuţie datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, de către
persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care realizează venituri de natură
profesională din mai multe activităţi de natura celor prevăzute la art. 1, stagiul de cotizare
realizat de acestea în sistemul asigurărilor pentru şomaj se stabileşte prin cumularea
stagiilor realizate în baza declaraţiilor de asigurare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.
Art.14 – (1) În situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională,
persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligaţia de a notifica acest fapt casei teritoriale
de pensii, precum şi agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului
Bucureşti din raza de domiciliu sau de reşedinţă a acestora, în termen de 3 zile lucrătoare
de la data intervenirii acesteia.
(2) Calitatea de asigurat deţinută de persoanele prevăzute la art.5 alin. (1)
încetează cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata contribuţiilor
individuale, cu excepţia calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate
pentru care persoanele beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale în condiţiile
Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.15 – Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel
de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
a) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de casele de pensii,
precum şi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului
Bucureşti, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin potrivit prezentelor norme
metodologice;
b) comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate;
c) nedepunerea la termen de către persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) a
declaraţiilor de asigurare;
d) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) a obligaţiei
prevăzute la art. 14 alin. (1).
Art.16 – Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. a) şi b) cu amendă de la 300 lei la 600 lei;
b) cele prevăzute la lit. c) şi d) cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei.
Art.17 – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac
de către personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale şi al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a preşedintelui Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, de către organele de control
măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor
sale teritoriale şi de personalul Inspecţiei Muncii şi al structurilor sale teritoriale, după
caz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>