www.tuca.ro

Norma privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

1. – (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.
(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.
2. – (1) În temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au obligatia sa efectueze
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la începutul activitatii, cel putin o data în cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, în cazul fuziunii sau încetarii activitatii, precum si în urmatoarele situatii:
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
b) ori de câte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) în alte cazuri prevazute de lege.
(2) În cazul în care, în situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. (4).
(3) În baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(4) Toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date în raspundere gestionara sau în folosinta, dupa caz, salariatilor ori administratorilor entitatii.
3. La începutul activitatii entitatii, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entitatii. Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entitatilor si la patrimoniul institutiilor publice se înscriu în registrul-inventar, grupate pe conturi.
4. – (1) Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia încheierii exercitiului financiar, avându-se în vedere si specificul activitatii fiecarei entitati.
(2) La entitatile cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si înaintea datei de încheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii în situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar respectiv.
(3) Entitatile care, potrivit legii contabilitatii, au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, organizeaza si efectueaza inventarierea anuala astfel încât rezultatele acesteia sa fie cuprinse în situatiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar stabilit.
(4) În situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa între data inventarierii si data încheierii exercitiului financiar.
5. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. În vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.
6. – (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele prevazute la pct. 5. În decizia de numire se mentioneaza în mod obligatoriu componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizata, gestiunea supusa inventarierii, data de începere si de terminare a operatiunilor.
(2) La entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. În aceasta situatie, raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.
(3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala, numita prin decizie scrisa, emisa de persoanele prevazute la pct. 5. Comisia centrala de inventariere are sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere. Comisia centrala de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
Pentru desfasurarea în bune conditii a operatiunilor de inventariere, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile
aplicabile.
(4) Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariati proprii, cât si pe baza de contracte de prestari de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.
(5) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.
Prin proceduri interne, entitatile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisie.
(6) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiti decât în cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.
(7) În conditiile în care entitatile nu au niciun salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.
7. În vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
- organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni, codificarea acestora si întocmirea etichetelor de raft;
- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea confruntarii datelor din aceste evidente;
- participarea întregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaza, respectiv pentru sortare, asezare, cântarire, masurare, numarare etc.;
- asigurarea participarii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) si la evaluarea lor, conform reglementarilor contabile aplicabile, a unor specialisti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea presedintelui
comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;
- dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si în numar suficient pentru masurare, cântarire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu birotica necesara;
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
- asigurarea protectiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protectie a muncii;
- asigurarea securitatii usilor, ferestrelor, portilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.
8. Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele:
a) înainte de începerea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o
declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
- gestioneaza bunuri si în alte locuri de depozitare;
- în afara bunurilor entitatii respective are în gestiune si alte bunuri apartinând tertilor, primite cu sau fara documente;
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a caror cantitate ori valoare are cunostinta;
- are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;
- a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale;
- detine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;
- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
De asemenea, gestionarul va mentiona în declaratia scrisa felul, numarul si data ultimului document de intrare/iesire a bunurilor în/din gestiune.
Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor si de catre comisia de inventariere. Semnarea declaratiei de catre gestionar se face în fata comisiei de inventariere;
b) sa identifice toate locurile (încaperile) în care exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;
c) sa asigure închiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, în prezenta gestionarului, ori de câte ori se întrerup
operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.
Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului în care a început inventarierea, care se sigileaza numai în cazul când inventarierea nu se termina într-o singura zi. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar, luându-se masurile corespunzatoare.
Documentele întocmite de comisia de inventariere ramân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fisete, casete, dulapuri etc.), încuiate si sigilate. Presedintele comisiei de inventariere raspunde de operatiunea de sigilare;
d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionând data la care s-au inventariat bunurile,sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, sa dispuna înregistrarea acestora în fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel încât situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea;
e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma încasarilor din ziua curenta, solicitând depunerea numerarului la casieria entitatii (la gestiunile cu vânzare cu amanuntul);
f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cântarire au fost verificate si daca sunt în buna stare de functionare;
g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru începerea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaza gestiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligatia sa îl încunostinteze imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie sa se efectueze, indicând locul, ziua si ora fixate pentru începerea operatiunilor de inventariere.
Daca gestionarul nu se prezinta nici de aceasta data la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere în prezenta reprezentantului sau legal sau a altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa îl reprezinte pe gestionar.
9. Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil, sa se sisteze operatiunile de intrare-iesire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stânjeste procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.
Daca operatiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, trebuie creata o zona tampon în care sa se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau din care se pot expedia bunurile la clienti, operatiunile respective efectuându-se numai în prezenta comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele respective “primit în timpul inventarierii” sau “eliberat în timpul inventarierii”, dupa caz, în scopul evitarii inventarierii duble sau a omisiunilor.
10. Pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil.
11. Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la entitatile detinatoare, iar în cazul brevetelor, licentelor, marcilor de fabrica si al altor imobilizari necorporale este necesaradovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.
12. Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii.
Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic al acestora.
Constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electrica, termica, gaze, apa, canal,
telecomunicatii, caile ferate si altele similare se inventariaza potrivit regulilor stabilite de detinatorii acestora.
Imobilizarile corporale care în perioada inventarierii se afla în afara entitatii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane,autovehicule etc.), plecate în cursa de lunga durata, masinile de forta si utilajele energetice, masinile, utilajele si instalatiile de lucru, aparatele si instalatiile de masurare, control si reglare si mijloacele de transport date pentru reparatii în afara entitatii se inventariaza înaintea iesirii lor temporare din gestiunea entitatii sau prin confirmare scrisa primita de la entitatea unde acestea se gasesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.
13. În listele de inventariere a imobilizarilor necorporale si corporale, aflate în curs de executie, se mentioneaza pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatarii la fata locului: denumirea obiectului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum si în functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si neîncorporate în lucrari se inventariaza separat.
14. Investitiile puse în functiune total sau partial, carora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizari corporale, se înscriu în liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrarile de investitii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere distincte, mentionându-se cauzele sistarii sau abandonarii, aprobarea de sistare ori abandonare si masurile ce se propun în legatura cu aceste lucrari.
15. – 1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cântarire, masurare sau cubare, dupa caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi mentionat si în listele de inventariere respective.
(2) La lichidele a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare, continutul vaselor – stabilit în functie de volum, densitate, compozitie etc. – se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase, tinându-se seama de densitate, compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constata fie organoleptic, fie prin masurare sau probe de laborator, dupa caz.
(3) Materialele de masa ca: ciment, otel beton, produse de cariera si balastiera, produse agricole si alte materiale similare, ale caror cântarire si masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe baza de calcule tehnice.
(4) În listele de inventariere a materialelor prevazute la alineatele precedente se mentioneaza modul în care s-a facut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.
16. Bunurile din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate sau închiriate institutiilor publice, societatilor/companiilor nationale si regiilor autonome potrivit legii, se inventariaza si se înscriu în listele de inventariere distincte în cadrul acestor unitati.
17. Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariazasi se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care raspund de pastrarea lor. În cadrul evidentierii acestora pe formatii si locuri de munca, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-operativa, precum si cu cele din evidenta contabila.
Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fara a se stânjeni consumul/comercializarea imediata a acestora.
Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile în care pot exista bunuri care trebuie supuse
inventarierii.
18. Toate bunurile ce se inventariaza se înscriu în listele de inventariere, care trebuie sa se întocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.
19. – 1) B unurile existente în entitate si apartinând altor entitati (închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, primite în vederea vânzarii în regim de consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>