www.tuca.ro

Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Art. 1. – (1) Prezenta lege creeaza cadrul legal necesar extinderii utilizarii surselor regenerabile de energie, prin:
a) atragerea in balanta energetica nationala a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitatii in alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;
b) stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de munca aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera;
d) asigurarea cofinantarii necesare in atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie, in limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat si exclusiv in favoarea autoritatilor publice locale;
e) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrica in ceea ce priveste energia produsa din surse regenerabile;
f) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanti si biolichide.
(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
Art. 2. – In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) biomasa – fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultura si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale;
c) biolichid – combustibil lichid produs din biomasa utilizat in scopuri energetice, altele decat pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate incalzirii si racirii;
d) biocarburant – combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa;
e) centrala electrica – ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica; poate fi constituita din unul ori mai multe grupuri electrice;
f) centrala hidroelectrica retehnologizata – centrala hidroelectrica cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care indeplineste urmatoarele conditii:
- are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii in functiune;
- a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii de producere;
g) centrala noua/grup electric nou – centrala/grupul electric pusa/pus in functiune dupa data de 1 ianuarie 2004, compusa/compus in totalitate din echipamente noi;
h) certificat verde – titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de energie electrica. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii;
i) consum final brut de energie electrica – cantitatea de energie electrica produsa, inclusiv consumul de energie electrica din sectorul de producere a energiei electrice, precum si pierderile de energie electrica din retelele de transport si distributie, excluzand productia de energie electrica produsa in centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior intr-un rezervor superior la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;
i1) consum final brut de energie – consumul de produse energetice furnizate in scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii si pescuitului, inclusiv consumul de energie electrica si termica din sectorul de producere a energiei electrice si termice, precum si pierderile de energie electrica si termica din distributie si transport;@
i2) obligatie referitoare la energia regenerabila – sistemul de promovare care fie impune producatorilor de energie sa includa in productia lor o anumita proportie de energie din surse regenerabile, fie impune furnizorilor de energie sa includa in furnizarea de energie o anumita proportie de energie din surse regenerabile sau care impune consumatorilor de energie sa includa in consumul lor o anumita proportie de energie din surse regenerabile. Sistemele in cadrul carora astfel de cerinte pot fi indeplinite prin utilizarea certificatelor verzi sunt incluse in definitie;@
j) consum propriu tehnologic – consumul de energie electrica al unei centrale, necesar pentru realizarea productiei de energie electrica;
k) consumator final de energie electrica – persoana care utilizeaza energie electrica pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrica in procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;
l) cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi – cota de achizitie de certificate verzi impusa anual furnizorilor de energie electrica, in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sanctiunea aplicarii de penalitati;
m) cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare – ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, pentru care se aplica sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;
n) energie aerotermala – energia stocata sub forma de caldura in aerul ambiental;
o) energie geotermala – energia stocata sub forma de caldura sub stratul solid al suprafetei terestre;
p) energie hidrotermala – energia stocata sub forma de caldura in apele de suprafata;
q) Fondul pentru Mediu – instrument economico-financiar gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului, reglementat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) furnizor de energie electrica – persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;
s) garantie de origine – documentul electronic cu functie unica de a furniza unui consumator final dovada ca o pondere sau o cantitate de energie data a fost produsa din surse regenerabile, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE;
ş) grup electric – unitatea tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata in privinta realizarii, retehnologizarii si punerii in functiune;
t) incalzire sau racire centralizata – distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri sau locatii, in scopul utilizarii acesteia pentru incalzirea sau racirea spatiilor sau in procese de incalzire sau racire;
ţ) minister de resort – Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
u) operator de transport si sistem – persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
v) operator de distributie – orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;
w) operatori de retea – operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem;
x) Planul national de actiune – planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturi, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;
y) sistem de cote obligatorii – mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;
z) sistem de promovare – orice instrument, schema sau mecanism, care promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin marirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabila sau in alt mod, a cantitatii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limiteaza la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursari de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumparare a energiei din surse regenerabile;
aa) sistem de promovare prin certificate verzi – sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi;
ab) sistem electroenergetic izolat – sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic National;
ac) surse regenerabile de energie – sursele de energie nefosile, respectiv: eoliana, solara, aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia oceanelor, energie hidraulica, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;
ad) tinte nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie – obiective nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, incluzand pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
___________
@Lit. i1) si i2) au fost introduse prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 3. – (1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit in continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplica pentru energia electrica livrata in reteaua electrica si/sau la consumatori, produsa din:
a) energie hidraulica utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;
b) energie eoliana;
c) energie solara;
d) energie geotermala;
e) biomasa;
f) biolichide;
g) biogaz;
h) gaz rezultat din procesarea deseurilor;
i) gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.
(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru o perioada de:
a) 15 ani, pentru energia electrica produsa conform prevederilor alin. (1), in grupuri/centrale electrice noi;
b) 10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, retehnologizate;
c) 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state daca sunt utilizate in sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului;
d) 3 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, neretehnologizate.
(3) Sistemul de promovare se aplica producatorilor, detinatori ai capacitatilor de productie mentionate la alin. (2), calificati de ANRE in acest sens, de la data la care incep sa produca energie electrica si primesc certificate verzi pentru energia electrica, conform art. 6, daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de grupuri/centrale se fac pana la sfarsitul anului 2016.
(4) Calificarea in vederea aplicarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe masura punerii in functiune a fiecarui grup electric individual din cadrul unei capacitati energetice continand mai multe astfel de grupuri electrice, caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat, in functie de momentul calificarii.
(5) In cazul energiei electrice produse in centrale electrice multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale, beneficiaza de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse regenerabile de energie, stabilita pe baza continutului energetic aferent surselor regenerabile.
(6) Nu se aplica sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:
a) energia electrica produsa din deseuri industriale si/sau municipale provenite din import, indiferent de puterea instalata a centralei electrice;
b) energia electrica produsa in centrale cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior in bazinul superior;
c) energia electrica produsa in centrale electrice multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale in care continutul energetic al combustibilului conventional reprezinta mai mult de 75% din continutul energetic total utilizat;
d) energia electrica aferenta consumului propriu tehnologic al centralei.
(7) In cazul energiei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare, sistemul de promovare se aplica pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta calificata conform reglementarilor in vigoare, producatorii avand dreptul sa opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevazuta in prezenta lege.
CAPITOLUL II
Sistemul de promovare a producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie
Art. 4. – (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplica sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.
(2) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrica in perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.
(3) Pentru atingerea tintelor nationale prevazute la alin. (2), pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) se ia in considerare si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt urmatoarele: 2010 – 8,3%; 2011 – 10%; 2012 – 12%; 2013 – 14%; 2014 – 15%; 2015 – 16%; 2016 – 17%; 2017 – 18%; 2018 – 19%; 2019 – 19,5%; 2020 – 20%.
(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului si nu vor fi mai mici decat cota stabilita pentru anul 2020.
(6) ANRE califica producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, in conditiile prevazute in Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
(7) In prima decada a lunii decembrie, ANRE publica pe site-ul propriu cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul urmator si consumul final de energie estimat pentru anul urmator.
(8) ANRE elaboreaza, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achizitie de certificate verzi, aprobata prin ordin al presedintelui ANRE.
(9) Pana la data de 1 martie a anului in curs, ANRE va ajusta cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi aferenta anului precedent, pe baza realizarilor efective din anul precedent si o va publica pe site-ul propriu.
___________
*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
Art. 5. – (1) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.
(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculeaza ca suma urmatoarelor:
a) consumul final brut de energie electrica din surse regenerabile de energie;
b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru incalzire si racire; si
c) consumul final de energie din surse regenerabile in transporturi.
(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileste de ANRE in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi**).
(4) Pentru atingerea obiectivului prevazut la alin. (1), politica energetica a Romaniei va urmari cel putin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, prevazute la art. 4.
(5) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizata in toate formele de transporturi in anul 2020 este de cel putin 10% din consumul national final de energie in transporturi.
(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizata in toate formele de transporturi in anul 2020 se stabileste astfel:
a) pentru calculul numitorului, si anume cantitatea totala de energie consumata pentru transport, se iau in considerare numai benzina, motorina, biocarburantii consumati in transportul rutier si feroviar si energia electrica;
b) pentru calculul numaratorului, si anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumata pentru transport, se iau in considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate in toate formele de transport;
c) pentru calcularea contributiei energiei electrice produse din surse regenerabile si consumate de toate tipurile de vehicule electrice in sensul lit. a) si b), se utilizeaza ponderea de energie electrica din surse regenerabile din Romania, masurata cu 2 ani inainte de anul in cauza. In plus, pentru calcularea cantitatii de energie electrica din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori continutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.
___________
**) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
Art. 6. – (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor, pentru cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie si livrata furnizorilor si/sau consumatorilor finali.
(2) Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energia electrica produsa si livrata conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrica produsa in perioada de proba a functionarii grupurilor/centralelor electrice, dupa cum urmeaza:
a) pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW:
(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt noi;
(ii) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;
b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
c) doua certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i);
e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie solara.
(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege si sistemele electroenergetice izolate.
(4) Pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta in centrale care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i), se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
(5) ANRE are urmatoarele atributii:
a) califica grupurile/centralele electrice care beneficiaza de schema de promovare, in temeiul Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
b) elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi.
Art. 7. – (1) Operatorii de distributie transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate de producatorii racordati la retelele de distributie din zonele lor de licenta si pentru care au calitatea de concesionari, in temeiul unor contracte de concesiune.
(2) Producatorii care livreaza energie electrica in baza contractelor directe transmit lunar operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile.
Art. 8. – Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, in conditiile art. 4 alin. (7), si cantitatea de energie electrica, exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.
Art. 9. – (1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati sa garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurand fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrica.
(2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se realizeaza in baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, emis in baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare*).
(3) Investitiile realizate de operatorii de transport si/sau distributie in baza prevederilor alin. (2) se considera active reglementate, recunoscute in acest sens de catre ANRE.
(4) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii intre energia produsa din surse regenerabile de energie si cea produsa din surse conventionale de energie.
(5) In cazul in care operatorul de transport si sistem sau operatorii de distributie iau masuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, in scopul garantarii securitatii sistemului electroenergetic national si a securitatii aprovizionarii cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligati sa informeze ANRE cu privire la aceste masuri si sa indice ce masuri corective intentioneaza sa ia in vederea preintampinarii unor limitari neadecvate.
___________
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.
CAPITOLUL III
Tranzactionarea certificatelor verzi
Art. 10. – (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie si furnizorii vor tranzactiona certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comerciala “Operatorul Pietei de Energie Electrica – Opcom” – S.A., ca operator al pietei de energie electrica, conform reglementarilor ANRE.
(3) Pana la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata interna de certificate verzi.
Art. 11. – (1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 10 alin. (1) se incadreaza intre:
a) o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat; si
b) o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat.
(2) In toate cazurile, valoarea in lei se calculeaza la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Incepand cu anul 2011, valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie inregistrat in luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT, ANRE publica pe site-ul propriu valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), indexate si aplicabile pentru anul in curs.
(5) Dupa anul 2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi va fi cea stabilita de piata certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mica decat valoarea minima de tranzactionare aplicata in anul 2025, indexata anual in conditiile alin. (3).
CAPITOLUL IV
Indeplinirea cotelor obligatorii de catre furnizori
Art. 12. – (1) ANRE stabileste, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numarului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de indeplinire a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi.
(2) Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie anuala este obligat sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Incepand cu anul 2011, valoarea prevazuta la alin. (2) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie inregistrat in luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT, ANRE publica pe site-ul propriu valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (2) si (3), indexata si aplicabila pentru anul in curs.
(5) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) este colectata de operatorul de transport si sistem si se face venit la Fondul pentru Mediu in vederea finantarii producerii de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care investesc in capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW.
CAPITOLUL V
Evaluarea regionala a potentialului surselor regenerabile de energie
Art. 13. – (1) Ministerul de resort are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;
b) evalueaza potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;
c) structureaza potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenta aferente operatorilor de distributie de energie electrica ce au calitatea de concesionari in contractele de concesiune;
d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrica.
(2) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile potrivit modelului stabilit de Comisia Europeana, in concordanta cu prevederile art. 4 alin. (1) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE.@
___________
@Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.G. nr. 29/2010.
CAPITOLUL VI
Comercializarea energiei electrice produse din
surse regenerabile de energie
Art. 14. – (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata de energie electrica la pretul pietei.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW/centrala poate fi vanduta la preturi reglementate furnizorilor impliciti in ale caror zone delimitate de licenta sunt situate centralele.
(3) Furnizorii impliciti sunt obligati, la solicitarea producatorilor si a consumatorilor detinatori de centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile de energie, sa achizitioneze energia electrica produsa conform alin. (2), in conditiile stabilite de ANRE.
(4) Preturile reglementate prevazute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE in baza unei metodologii ce va fi aprobata in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), in conformitate cu sistemul de promovare prevazut de aceasta.
(5) Solicitarile de vanzare a energiei electrice de catre producatorii/consumatorii prevazuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciti, de regula, pana la sfarsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vanzare-cumparare fiind incheiate pe cel putin un an de zile.
(6) Persoanele fizice ce detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum, precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*).
(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigura transportul, respectiv distributia, precum si dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toti producatorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente si nediscriminatorii, cu posibilitatea modificarii notificarilor in cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi**), astfel incat limitarea sau intreruperea productiei de energie din surse regenerabile sa fie aplicata numai in cazuri exceptionale, daca acest fapt este necesar pentru stabilitatea si securitatea Sistemului Energetic National.
___________
*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
Art. 15. – (1) In scopul realizarii obiectivului national privind energia din surse regenerabile de energie:
a) Romania poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:
(i) prevedea si conveni asupra unor transferuri de cantitati de energie electrica din surse regenerabile cu un alt stat membru;
(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie;
(iii) sa-si armonizeze, in intregime sau partial, scheme nationale de promovare;
b) Romania poate, prin acorduri comune cu terte tari, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Cooperarea respectiva poate implica si operatori privati.@
(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt incheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de catre ministerul de resort in termen de cel mult 3 luni de la incheierea fiecarui an in care sunt in vigoare.
(3) Normele privind modul de luare in considerare la stabilirea obiectivului national a rezultatelor acordurilor prevazute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, in termen de 60 de zile de la transpunerea in legislatia romaneasca a legislatiei europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE.
___________
@Lit. b) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 3 din O.G. nr. 29/2010.
CAPITOLUL VII
Proiecte comune
Art. 16. – (1) Cadrul de reglementare necesar cooperarii cu alte state membre in cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electrica, de incalzire sau de racire din surse regenerabile de energie se elaboreaza de ministerul de resort, in colaborare cu autoritatile competente, si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi***). Cooperarea respectiva poate implica operatori privati.
(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritatile competente, informeaza Comisia Europeana cu privire la proportia sau cantitatea de energie electrica, de incalzire sau de racire din surse regenerabile de energie produsa in cadrul oricarui proiect comun de pe teritoriul Romaniei, care a devenit operational dupa data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescuta a unei instalatii care a fost retehnologizata dupa data respectiva, care trebuie privita ca fiind inclusa in obiectivul national global al statului membru cu care s-a incheiat proiectul comun.
(3) Notificarea mentionata la alin. (2):
a) descrie instalatia propusa in cadrul proiectului comun sau identifica instalatia retehnologizata;
b) specifica proportia sau cantitatea de energie electrica, de incalzire sau racire produsa de instalatia respectiva care trebuie sa fie luata in considerare in cadrul obiectivelor nationale globale ale unui alt stat membru;
c) identifica statul membru in favoarea caruia se realizeaza notificarea; si
d) specifica perioada, in ani calendaristici intregi, in care energia electrica, incalzirea sau racirea produsa de instalatie din surse regenerabile de energie trebuie sa fie considerata ca fiind inclusa in obiectivul national global al celuilalt stat membru.
(4) Perioada specificata la alin. (3) lit. d) nu poate depasi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depasi anul 2020.
(5) O notificare efectuata in temeiul acestui articol nu poate fi modificata sau retrasa fara acordul statului membru identificat in conformitate cu alin. (3) lit. c).
___________
***) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
Art. 17. – (1) In cazul realizarii de proiecte comune in conformitate cu art. 16, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, in care precizeaza:
a) cantitatea totala de energie electrica sau de incalzire ori racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instalatia care a facut obiectul notificarii; si
b) cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instalatia respectiva si care va fi luata in considerare pentru obiectivul national global al altui stat membru, in conformitate cu conditiile notificarii.
(2) Scrisoarea de notificare este transmisa atat statului membru in favoarea caruia a fost facuta notificarea, cat si Comisiei Europene.
(3) Cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie notificata in conformitate cu alin. (1) lit. b):
a) se scade din cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie care este luata in considerare in masurarea conformitatii de catre statul membru care transmite scrisoarea de notificare in temeiul alin. (1); si
b) se adauga la cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie care este luata in considerare in masurarea conformitatii de catre statul membru care primeste scrisoarea de notificare in conformitate cu alin. (2).
Art. 18. – Energia electrica din surse regenerabile de energie produsa intr-o tara terta este luata in considerare in ceea ce priveste obiectivele nationale globale numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) energia electrica este consumata in interiorul Comunitatii, cerinta care este considerata ca indeplinita daca:
(i) o cantitate de energie electrica echivalenta cu cantitatea de energie electrica luata in considerare a fost stabilita clar in cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de catre toti operatorii de transport si sistem din tara de origine, din tara de destinatie si, daca este relevant, din fiecare tara terta de tranzit;
(ii) o cantitate de energie electrica echivalenta cu cantitatea de energie electrica luata in considerare a fost stabilita clar in balanta de energie programata de catre operatorul de transport si sistem din partea comunitara a interconexiunii; si
(iii) capacitatea stabilita si productia de energie electrica din surse regenerabile de energie de catre instalatia mentionata la lit. b) se refera la aceeasi perioada de timp;
b) energia electrica este produsa de o instalatie nou construita care a devenit operationala dupa data de 25 iunie 2009, sau de o instalatie retehnologizata a carei capacitate a fost crescuta dupa respectiva data, in cadrul unui proiect comun astfel cum se mentioneaza la lit. a); si
c) cantitatea de energie electrica produsa si exportata nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o tara terta decat ajutorul pentru investitie acordat instalatiei.
Art. 19. – In sensul art. 16 alin. (2) si al art. 18 lit. b), unitatile de energie din surse regenerabile rezultate in urma cresterii capacitatii unei instalatii se considera ca fiind produse de o instalatie separata care a fost data in exploatare la data la care a avut loc cresterea capacitatii.
CAPITOLUL VIII
Monitorizare si raportare
Art. 20. – (1) ANRE monitorizeaza dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, intocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.
(2) ANRE publica anual pe site-ul propriu, pana la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent.
(3) Trimestrial, ANRE intocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi, pe care il transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.
(4) Ministerul de resort intocmeste o data la 2 ani, incepand cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si masurile intreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.
(5) Raportul prevazut la alin. (4) detaliaza:
a) ponderile sectoriale, energie electrica, incalzire si racire si transport si, respectiv, globale de energie din surse regenerabile din cei 2 ani calendaristici precedenti si masurile luate sau propuse la nivel national de promovare a dezvoltarii energiei din surse regenerabile tinand seama de traiectoria orientativa din anexa I partea B a Directivei 2009/28/CE;
b) introducerea si functionarea sistemelor de promovare si a altor masuri de promovare a energiei din surse regenerabile si orice evolutii ale masurilor utilizate cu privire la cele stabilite in Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile al statului membru si informatii privind modul in care energia electrica care beneficiaza de sprijin este alocata consumatorilor finali, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE;
c) modalitatile in care au fost structurate sistemele de promovare pentru a lua in considerare aplicatiile care utilizeaza energie regenerabila si care ofera avantaje suplimentare fata de alte aplicatii comparabile, insa au costuri mai ridicate, inclusiv biocarburantii produsi din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentara si material lignocelulozic;
d) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energie electrica, incalzire si racire din surse regenerabile de energie si masurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia sistemului impotriva fraudarii;
e) progresele inregistrate in evaluarea si imbunatatirea procedurilor administrative de indepartare a eventualelor obstacole identificate in reglementari si de alta natura aparute in calea dezvoltarii energiei din surse regenerabile;
f) masurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si pentru a imbunatati cadrul sau normele pentru suportarea separata sau in comun a costurilor prevazute la art. 16 alin. (3) din Directiva 2009/28/CE;
g) dezvoltarea disponibilitatii si utilizarii resurselor de biomasa in scop energetic;
h) pretul de comercializare si schimbarile in ceea ce priveste utilizarea terenurilor asociate cu intensificarea utilizarii biomasei si a altor forme de energie din surse regenerabile;
i) dezvoltarea si utilizarea in comun a biocarburantilor produsi din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentara si material lignocelulozic;
j) impactul estimat al productiei de biocarburanti si a biolichidelor asupra biodiversitatii, resurselor de apa, calitatii apei si solului de pe teritoriul Romaniei;
k) reducerea estimata neta a emisiilor de gaze cu efect de sera datorata utilizarii energiei din surse regenerabile;
l) excesul estimat de productie de energie din surse regenerabile al Romaniei in comparatie cu traiectoria orientativa, care ar putea fi transferat altor state membre, precum si potentialul estimat pentru proiecte comune, pana in anul 2020;
m) cererea estimata de energie din surse regenerabile care trebuie sa fie satisfacuta altfel decat prin productia interna pana in anul 2020;
n) informatii privind modul de estimare a ponderii deseurilor biodegradabile din deseurile utilizate la producerea energiei si privind masurile luate pentru a ameliora si verifica aceste estimari.@
(6) In fiecare raport se pot corecta datele din rapoartele precedente.@
___________
@Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 4 din O.G. nr. 29/2010.
- Alin. (6) a fost introdus prin art. I, pct. 5 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 21. – (1) Ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene, pana la data de 30 iunie 2010, Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile.
(2) Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile mentionat la alin. (1) stabileste obiectivele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate in transport, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie, si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale, inclusiv cooperarea intre autoritatile locale, regionale si nationale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasa si de mobilizare a unor noi surse de biomasa destinate diferitelor utilizari, precum si masurile care trebuie luate conform prezentei legi.
Art. 22. – In cazul in care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilita de traiectoria orientativa prevazuta la art. 5 intr-o perioada de 2 ani, ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene un Plan national de actiune in domeniul energiei regenerabile modificat, pana la data de 30 iunie a anului urmator, plan national prin care se stabilesc masuri corespunzatoare si proportionale pentru a atinge intr-un termen rezonabil valoarea stabilita in traiectoria orientativa.
Art. 23. – Ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene inainte de data limita pentru elaborarea Planului national de actiune in domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indica:
a) excesul estimat al productiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivele orientative stabilite potrivit anexei I partea B a Directivei 2009/28/CE, care ar putea fi transferat catre alte state membre, in conformitate cu art. 16-19, precum si potentialul sau estimat pentru proiecte comune, pana in anul 2020;@
b) cererea sa estimata de energie din surse regenerabile care trebuie sa fie satisfacuta altfel decat prin productia interna pana in anul 2020.
___________
@Lit. a) a fost modificata prin art. I, pct. 6 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 231. – Documentul previzional prevazut la art. 23 se actualizeaza in raportul mentionat la art. 20 alin. (4).@
___________
@Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 7 din O.G. nr. 29/2010.
CAPITOLUL IX
Garantii de origine pentru energia electrica, incalzirea
si racirea produse din surse regenerabile de energie
Art. 24. – (1) In scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile in cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileste sistemul garantiilor de origine a productiei de energie din surse regenerabile, in conformitate cu criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.
(2) ANRE elaboreaza Regulamentul de emitere si urmarire a garantiilor de origine, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*).
___________
*) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
CAPITOLUL IX1@
Proceduri administrative
___________
@Capitolul IX1 a fost introdus prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 241. – (1) Autoritatile publice cu competente in acordarea de autorizatii, licente, avize sau certificate pentru centralele de producere a energiei electrice, pentru retelele de transport si distributie a energiei electrice sau pentru retelele de incalzire/racire ce utilizeaza surse regenerabile de energie si in procesele de transformare a biomasei in biocarburanti sau alte produse energetice sunt obligate sa emita aceste documente in baza unor proceduri specifice elaborate cu respectarea principiului proportionalitatii si cu luarea in considerare a structurii specifice a sectorului energiei produse din surse regenerabile.
(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) sunt obiective, transparente, proportionale, nu fac discriminare intre solicitanti si tin cont de particularitatile fiecareia dintre tehnologiile care utilizeaza surse regenerabile de energie.
(3) Pentru instalatiile cu putere instalata sub 1 MW si pentru instalatiile de producere distribuita a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementarile prevazute la alin. (1).
(4) In reglementarile si codurile din domeniul constructiilor se introduc masuri pentru a creste ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile in domeniul constructiilor.@
___________
@Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 242. – Pana la 31 decembrie 2014, reglementarile si/sau codurile mentionate la art. 241 alin. (4) prevad utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile de energie in cazul cladirilor noi si al celor existente care fac obiectul unor renovari majore.@
___________
@Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 29/2010.
CAPITOLUL IX2@
Sisteme de certificare pentru instalatori si campanii de informare
___________
@Capitolul IX2 a fost introdus prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 243. – (1) Pana in anul 2012, autoritatile publice responsabile, sub coordonarea ministerului de resort, elaboreaza si pun la dispozitia instalatorilor de cazane si sobe mici pe baza de biomasa si de sisteme fotovoltaice solare si termice solare, de sisteme geotermice de mica adancime si pompe de caldura scheme de certificare sau sisteme de calificare echivalente.
(2) Schemele prevazute la alin. (1) au la baza criteriile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(3) Romania recunoaste certificarea acordata de celelalte state membre in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (2).@
___________
@Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 29/2010.
Art. 244. – Autoritatile administratiei publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniul promovarii energiei din surse regenerabile organizeaza programe adecvate de informare, de sensibilizare, de indrumare sau de formare cu privire la avantajele si aspectele practice ale dezvoltarii si utilizarii energiei din surse regenerabile.@
___________
@Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 29/2010.
CAPITOLUL X
Accesul la reteaua electrica
Art. 25. – (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic National.
(2) Operatorii de retea pun la dispozitia oricarui nou producator de energie din surse regenerabile care doreste sa se conecteze la sistem informatiile necesare complete, inclusiv:
a) o estimare cuprinzatoare si detaliata a costurilor legate de racordare;
b) un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrica;
c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusa la reteaua electrica.
CAPITOLUL XI
Dispozitii finale
Art. 26. – (1) ANRE adapteaza cadrul de reglementare necesar punerii in aplicare a prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare**).
(2) ANRE elaboreaza Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi***).
Art. 27. – In cazul in care in termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare, Guvernul va lua masuri de stimulare a investitiilor, in vederea respectarii dispozitiilor prezentei legi.
Art. 28. – (1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizarii biocarburantilor si biolichidelor, precum si modul in care utilizarea acestora este considerata la indeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.****)
(2) Cadrul de reglementare privind preluarea certificatelor verzi in exces si transferurile statistice de energie electrica din surse regenerabile, prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi****).
NOTA:
Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:
“Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (2)-(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei mentionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotarari ale Guvernului subsecvente.”
___________
**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
***) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
****) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
ANEXA@
___________
@Anexa a fost introdusa prin art. I, pct. 9 din O.G. nr. 29/2010.
Criterii aferente schemelor de certificare a instalatorilor
Art. 1. – Procesul de certificare sau calificare este transparent si definit in mod clar.
Art. 2. – Instalatorii pentru pompa de caldura si de biomasa si pentru instalatiile geotermale, termice solare si cele fotovoltaice solare sunt certificati printr-un program de formare acreditat sau de catre un organism de formare acreditat.
Art. 3. – Acreditarea programului sau a organismului de formare se realizeaza de catre organisme desemnate. Organismul acreditat are obligatia de a se asigura ca programul de formare oferit de organismul de formare prezinta continuitate sau acoperire regionala ori nationala. Organismul de formare trebuie sa detina dotari tehnice specifice pentru a oferi formare practica, inclusiv anumite echipamente de laborator sau facilitati corespunzatoare pentru a asigura formarea practica. De asemenea, organismul de formare trebuie sa ofere, pe langa formarea de baza, cursuri scurte de perfectionare privind problemele tipice, inclusiv noile tehnologii, pentru a permite perfectionarea continua in domeniul instalatiilor. Pot avea calitatea de organism de formare producatorul instalatiei sau al sistemului, institute sau asociatii.
Art. 4. – Formarea care se incheie cu certificarea sau calificarea instalatorului include atat o parte teoretica, cat si una practica. La finalul formarii, instalatorul trebuie sa detina calificarile necesare pentru instalarea echipamentelor si sistemelor relevante in scopul de a indeplini cerintele clientului de performanta si fiabilitate ale acestora, de a-si insusi competente la un inalt nivel de calitate si de a respecta toate codurile si standardele aplicabile, inclusiv cele referitoare la energie si etichetare ecologica.
Art. 5. – Cursul de formare se incheie cu un examen pentru obtinerea unui certificat sau a unei calificari. Examenul consta intr-o proba practica de instalare corecta a cazanelor si a cuptoarelor de biomasa, a pompelor de caldura, a instalatiilor geotermale sau a instalatiilor termice solare si a celor fotovoltaice solare.
Art. 6. – Sistemele de certificare sau sistemele de calificare iau in considerare urmatoarele orientari:
1. Programele de formare acreditate ar trebui oferite instalatorilor cu experienta la locul de munca si care au urmat sau urmeaza tipurile de formare mentionate in continuare:
a) in cazul instalatorilor de cazane si cuptoare de biomasa: se cere formarea prealabila ca instalator de apa si canal, instalator de tevi si conducte, instalator de instalatii termice sau tehnician de instalatii sanitare si de incalzire sau de racire;
b) in cazul instalatorilor de pompe de caldura: se cere formarea prealabila ca instalator de apa si canal sau instalator de instalatii frigorifice si detinerea calificarii de baza ca electrician si instalator de apa si canal (taierea tevilor, sudarea mansoanelor de teava, lipirea mansoanelor de teava, izolarea, etansarea garniturilor, verificarea scurgerilor si instalarea sistemelor de incalzire sau de racire);
c) in cazul instalatorului de instalatii termice solare sau fotovoltaice solare: se cere formarea prealabila ca instalator de apa si canal sau electrician, detinerea calificarii de baza ca instalator de apa si canal, electrician si calificare pentru lucrari de aplicare a invelisurilor in constructii, inclusiv cunostinte de sudare a mansoanelor de teava, lipire a mansoanelor de teava, izolatii, etansare a garniturilor, verificare a scurgerilor la lucrarile de apa si canal, capacitate de a efectua racordari la retea, familiarizare cu materialele de baza pentru acoperiri, metodele de descarcare in arc si de sudare; sau
d) un program de formare profesionala care sa ii ofere unui instalator calificarile specifice, echivalente cu 3 ani de instruire in calificarile mentionate la lit. a), b) sau c), inclusiv invatamant la clasa si la locul de munca.
2. Partea teoretica a formarii instalatorului pentru cuptoare si cazane de biomasa ar trebui sa ofere o privire de ansamblu a situatiei pietei de biomasa si sa cuprinda aspecte ecologice, combustibili din biomasa, logistica, protectia impotriva incendiilor, dotari aferente, tehnici de ardere, sisteme de aprindere, solutii hidraulice optime, compararea costurilor si a rentabilitatii, precum si proiectarea, instalarea si intretinerea cazanelor si cuptoarelor de biomasa. Formarea ar trebui sa asigure, de asemenea, o buna cunoastere a standardelor europene in domeniul tehnologiei si combustibililor din biomasa, de tipul peletelor, precum si a legislatiei nationale si comunitare referitoare la biomasa.
3. Partea teoretica a formarii instalatorilor de pompe de caldura ar trebui sa ofere o privire de ansamblu a situatiei pietei de pompe de caldura si sa acopere resursele geotermale si temperaturile surselor subterane din diferite regiuni, identificarea conductibilitatii termice a solurilor si a rocilor, reglementari privind utilizarea resurselor geotermale, fezabilitatea utilizarii pompelor de caldura in constructii si determinarea celui mai potrivit sistem de pompe de caldura, precum si cunostinte privind cerintele tehnice, siguranta, filtrarea aerului, racordarea la sursa de caldura si planul sistemului. Formarea ar trebui sa asigure, de asemenea, o buna cunoastere a standardelor europene pentru pompe de caldura, precum si a legislatiei nationale si comunitare relevante. Instalatorul ar trebui sa demonstreze ca detine urmatoarele competente esentiale:
a) intelegerea de baza a principiilor fizice si de functionare a pompei de caldura, inclusiv a caracteristicilor circuitului pompei de caldura: contextul dintre temperaturile joase ale mediului absorbant de caldura, temperaturile mari ale sursei de caldura si eficienta sistemului, determinarea coeficientului de performanta (COP) si factorul de performanta sezoniera (FPS);
b) intelegerea componentelor si a functionarii lor in cadrul circuitului pompei de caldura, cum ar fi compresorul, ventilul de destindere, evaporatorul, condensorul, armaturile si garniturile, uleiul de ungere, refrigerentul, supraincalzirea si subracirea si posibilitatile de racire in cazul pompelor de caldura;
c) capacitatea de a alege si de a dimensiona componentele in situatii tipice pentru domeniul instalatiilor, inclusiv de a determina valorile tipice ale necesarului de frig pentru diferite cladiri si pentru producerea de apa calda pe baza consumului de energie, de a determina capacitatea pompei de caldura privind necesarul de frig pentru producerea de apa calda, pentru masa de conservare a cladirii si pentru furnizarea neintrerupta de curent; determinarea componentei rezervor-tampon si a volumului acesteia, precum si integrarea unui al doilea sistem de incalzire.
4. Partea teoretica a formarii instalatorilor pentru instalatiile termice solare si cele fotovoltaice solare ar trebui sa ofere o privire de ansamblu a situatiei pietei de produse solare si comparatii intre cost si profitabilitate si sa cuprinda aspecte ecologice, componente, caracteristicile si dimensionarea sistemelor care utilizeaza energie solara, selectarea de sisteme precise si dimensionarea componentelor, determinarea necesarului de caldura, protectia impotriva incendiilor, dotari aferente, precum si proiectarea, instalarea si intretinerea instalatiilor termice solare si a celor fotovoltaice solare. Formarea ar trebui sa asigure, de asemenea, cunoasterea standardelor europene privind tehnologia si certificarea, precum Solar Keymark, precum si a legislatiei nationale si comunitare aferente. Instalatorul ar trebui sa demonstreze ca detine urmatoarele competente esentiale:
a) capacitatea de a lucra in conditii de siguranta, utilizand echipamentul si uneltele necesare si punand in aplicare codurile si standardele de siguranta si capacitatea de a identifica pericolele legate de lucrarile de energie electrica, apa si canal, precum si pericolele de alta natura asociate instalatiilor solare;
b) capacitatea de a identifica sistemele si componentele specifice pentru sistemele active si pasive, inclusiv proiectarea lor mecanica, si de a determina amplasarea componentelor, planul si configuratia sistemului;
c) capacitatea de a determina zona necesara pentru instalare, orientarea si inclinarea incalzitorului de apa solar si ale celui fotovoltaic solar, tinand cont de umbra, de accesul solar, de integritatea structurala, de oportunitatea instalarii din punctul de vedere al cladirii sau climei si de identificarea diferitelor metode de instalare potrivite pentru tipurile de acoperis si proportia echipamentelor necesare pentru instalare in cadrul sistemului; si
d) in special, pentru sistemele fotovoltaice solare, capacitatea de adaptare a schemei electrice, inclusiv determinarea curentilor nominali proiectati, selectarea tipurilor corespunzatoare de conductori si a valorilor nominale corespunzatoare pentru fiecare circuit electric, determinarea dimensiunii corespunzatoare, a valorilor nominale si a locatiilor pentru echipamentele si subsistemele aferente si selectarea unui punct corespunzator de interconectare.
5. Certificarea instalatorilor ar trebui sa fie limitata in timp, astfel incat se recomanda un seminar sau un curs de perfectionare pentru a se asigura continuitatea certificarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>