www.tuca.ro

În atenţia persoanelor fizice!

. Formularul 200 „Declaraţia privind veniturile realizate din România”

Se depune de către persoanele fizice care, în anul 2010, au realizat venituri în bani şi/sau în natură din România din:

- activităţi independente (activităţi comerciale, cedarea folosinţei bunurilor obţinute de contribuabilii cu mai mult de 5 contracte de închiriere la 31 decembrie 2009, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală);

De reţinut! Nu depun formularul 200 contribuabilii cărora li s-a reţinut impozit final în cotă de 16% de către plătitorii de venituri, conform opţiunii exercitate de aceştia; contribuabilii impuşi la normă de venit, cu excepţia celor care s-au înfiinţat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate;

- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

- cedarea folosinţei bunurilor (închirieri sau arendări) pentru care chiria este stabilită în valută;

- operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

- transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Important! Contribuabilii care au realizat astfel de venituri pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii prin formularul 200, completând modulul destinat acestei opţiuni.

 

2. Formularul 201 „Declaraţia privind veniturile din străinătate”

Se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care au obţinut în anul 2010 venituri din străinătate din: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, din transferul titlurilor de valoare, din câştigurile din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, din investiţii, din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care timp de trei ani consecutivi, au avut fie centrul intereselor vitale amplasat în România, fie au fost prezente în România peste 183 de zile pe an. Declaraţia se depune şi de persoanele fizice care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România cât şi în străinătate.

 

3. Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”

Se depune de către persoanele fizice care în anul 2010 au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

În categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit să fie folosite în acest scop.

 

4. Formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat”

Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură din activităţi independente şi în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

 

Termen

Întrucât termenul legal pentru depunerea formularelor menţionate mai sus 15 mai a.c. este zi nelucrătoare, declaraţiile trebuie depuse la unităţile teritoriale până luni, 16 mai a.c., inclusiv.

 

Formularistică, depunere

Pentru procurarea formularelor, contribuabilii au două posibilităţi:

- descărcarea de pe website-urile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – de la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea – www.finantevalcea.ro, categoria Utile/Formulare fiscale ordonate după număr.

- prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.
După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală unde contribuabilii îşi au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

 

Sancţiuni

Nedepunerea până la 16 mai a.c. a formularelor 200, 201 şi 220 de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>