www.tuca.ro

Impozit la beneficiarul de venit in cadrul programului SOP (Stock Option Plan)

In cazul veniturilor obtinute din vanzarea actiunilor obtinute in cadrul programului Stock Option Plan de catre managementul unei societati comerciale, optiunea de cumparare fiind exercitata direct de la societatea mama din Elvetia, iar vanzarea efectuata ulterior tot acesteia, care sunt obligatiile declarative si de plata ce ii revin persoanei fizice (administrator, director general, etc.)? Sunt venituri realizate din strainatate?

A. BAZA LEGALA:

CODUL FISCAL SI NORMELE METODOLOGICE

actualizate la 29 septembrie 2010

………………………………………………………………………………………………………………….

ART. 40

Sfera de cuprindere a impozitului

(1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:

a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a), numai veniturilor obţinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecărei surse din categoriile de venituri prevăzute la art. 41;

………………………………………………………………………………………………………………….

ART. 66

Stabilirea venitului din investiţii

(1) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente tranzacţiei. În cazul tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, preţul de cumpărare la prima tranzacţionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzacţiilor cu acţiuni cumpărate la preţ preferenţial, în cadrul sistemului stock options plan, câştigul se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare preferenţial, diminuat cu costurile aferente tranzacţiei.

NORME:

1403. Preţul de cumpărare al unui titlu de valoare, altul decât titlul de participare la fonduri deschise de investiţii este preţul determinat şi evidenţiat de intermediar pentru respectivul titlu, deţinut de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile aferente, conform normelor aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţională a Valorilor Mobiliare, potrivit art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Preţul de cumpărare pentru determinarea impozitului pe câştigul obţinut din transferul titlurilor de valoare se stabileşte prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat.

Ordinea de vânzare a titlurilor de valoare, raportată la deţinerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcţie de data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouă deţinere.

141. Preţul de răscumpărare este preţul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond şi este format din valoarea unitară a activului net din ziua anterioară depunerii cererii de răscumpărare, din care se scad comisioanele de răscumpărare.

142. Preţul de cumpărare/subscriere este preţul plătit de investitor, persoană fizică, şi este format din valoarea unitară a activului net la care se adaugă comisionul de cumpărare, dacă este cazul.

1421. În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării câştigului şi a impozitului aferent este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua determinării câştigului.

………………………………………………………………………………………………………………….

ART. 67

Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

(1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

………………………………………………………………………………………………………………….

(4) Pierderile rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori mobiliare, în cazul societăţilor închise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compensează şi nu se reportează.

………………………………………………………………………………………………………………….

ART. 90

Venituri obţinute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.

(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

(3) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare potrivit declaraţiei de impunere, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

(4) *** Abrogat.

(5) *** Abrogat.

NORME:

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform art. 90 alin. (1) au obligaţia stabilirii impozitului datorat.

…………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENŢIE

între România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

………………………………………………………………………………………………………………….

ART. 10

Dividende

1. Dividendele plătite de o societate rezidentă a unui stat contractant către o persoană rezidentă a celuilalt stat contractant sunt impozabile în acel celălalt stat.

2. Totuşi aceste dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acestui stat; dacă persoana care primeşte dividendele este beneficiară efectivă a acestora, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi însă 10% din suma brută a dividendelor. Autorităţile competente ale statelor contractante vor reglementa, de comun acord, modalităţile de aplicare a acestei limitări. Dispoziţiile acestui paragraf nu privesc impozitarea societăţii pentru profitul pe care îl realizează şi din care se plătesc dividendele.

3. Termenul dividende folosit în prezentul articol indică veniturile provenind din acţiuni, din acţiuni sau din drepturi de folosinţă, din părţi miniere, din părţi de fondator sau alte părţi sociale supuse aceluiaşi regim fiscal ca şi veniturile din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului în care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor.

4. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică când beneficiarul efectiv de dividende, rezident al unui stat contractant, exercită în celălalt stat contractant, în care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, fie o activitate industrială sau comercială prin intermediul unui sediu permanent, fie o profesiune independentă prin intermediul unei baze fixe de care este legată efectiv participarea generatoare de dividende. În aceste situaţii se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

5. Când o societate rezidentă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, acest celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate, cu excepţia cazului când aceste dividende sunt plătite unui rezident al celuilalt stat sau în cazul când participarea generatoare de dividende se leagă efectiv de sediul permanent sau de baza fixă situate în acest celălalt stat, nici să preleve vreun impozit cu titlu de impozit pe profiturile nedistribuite, asupra profiturilor nedistribuite de societate, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite constau în totalitate sau în parte în profituri sau venituri provenind din acel celălalt stat.

………………………………………………………………………………………………………………….

ART. 23

Eliminarea dublei impuneri

1. În ce priveşte România, dubla impunere se va evita în modul următor:

Când un rezident al României primeşte venituri sau posedă avere care, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, sunt impozabile în Elveţia, România acordă asupra impozitului pe care îl percepe pe venitul sau averea acelei persoane o deducere a unei sume egale cu impozitul pe venit sau pe avere plătite în Elveţia. Această deducere nu poate, totuşi, depăşi cota de impozit, calculată înaintea deducerii, aferentă veniturilor sau averii provenind din Elveţia.

2. În ce priveşte Elveţia, dubla impunere se va evita în modul următor:

a) Când un rezident al Elveţiei primeşte venituri sau posedă avere care, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, sunt impozabile în România, Elveţia exceptează de la plata impozitului aceste venituri sau această avere, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2, dar poate, pentru a calcula suma impozitului asupra restului de venit sau de avere aparţinând acestui rezident, să aplice aceeaşi cotă ca şi cum veniturile sau averea respectivă nu ar fi fost exceptate.

b) Atunci când un rezident al Elveţiei primeşte dividende, dobânzi sau redevenţe care, în conformitate cu dispoziţiile art. 10, 11 şi 12 sunt impozabile în România, Elveţia acordă o degrevare rezidentului, la cererea acestuia; această degrevare constă în:

(i) creditarea impozitului plătit în România, conform dispoziţiilor art. 10, 11 şi 12, asupra impozitului plătit pentru veniturile acestui rezident; suma astfel creditată nu poate, cu toate acestea, să depăşească cota de impozit elveţian, calculată înaintea creditării, corespunzătoare veniturilor impozabile în România; sau

(ii) reducerea forfetară a impozitului elveţian; sau

(iii) scutirea parţială de impozit elveţian asupra dividendelor, dobânzilor sau redevenţelor, dar cel puţin o deducere a impozitului plătit în România din suma brută a dividendelor, dobânzilor sau redevenţelor.

Elveţia va determina genul de degrevare şi va reglementa procedura în conformitate cu prevederile elveţiene privind punerea în aplicare a convenţiilor internaţionale încheiate de Confederaţia Elveţiană în vederea evitării dublei impuneri.

c) O societate care este rezidentă în Elveţia şi primeşte dividende de la o societate care este rezidentă în România beneficiază, în ce priveşte impozitarea elveţiană asupra dividendelor, de aceleaşi avantaje ca acelea de care ar beneficia dacă societatea care plăteşte dividendele ar fi un rezident al Elveţiei.

…………………………………………………………………………………………………………………

Norma OMFP 3483/2008

………………………………………………………………………………………………………………………..

Art.2

5. stock option plan – un program iniţiat în cadrul unei societăţi comerciale ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin care se acordă angajaţilor acestei societăţi comerciale dreptul de a achiziţiona un număr determinat de acţiuni emise de societatea respectivă la un preţ preferenţial;

………………………………………………………………………………………………………………………..

B. CONCLUZII:

Conform art.40 lit.a) din Codul Fiscalobligatiile declarative si de plata in cazul veniturilor obtinute in cadrul stock option plan, daca sunt obtinute din vanzarea actiunilor in strainatate se incadreaza la categoria „venituri obtinute din afara Romaniei“.

In acest caz trebuie avute in vedere si precizarile Conventiei privind evitarea dublei impuneri pentru impozitul pe venit intre Romania si Elvetia.

1) Obligatii declarative ale beneficiarilor de venit:

- pana la 15 mai a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului:

depunerea formularului 201 “Declaratie privind veniturile din strainatate” daca veniturile sunt obtinute din strainatate.

La declaratii se anexeaza documente justificative privind tranzactiile efectuate,

eliberate de intermediari, din care sa rezulte câstigul/pierderea declarate si

cuantumul impozitului virat în cursul anului fiscal.

In cazul in care venitul este obtinut din strainatate, se va anexa si documentul

justificativ care atesta plata impozitului in strainatate.

Termen de plata - in cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de

impunere anuala, emisa ca urmare a depunerii declaratiilor de venit.

2) Calculul impozitului:

Suma impozabila este castigul net care se calculeaza ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferenţial pentru fiecare tranzactie (pachet de actiuni vandut), diminuata, dupa caz, cu costurile aferente tranzactiei.

Cota aplicabila este de 16% asupra castigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final.

Pierderea rezultata din tranzactionarea partilor sociale si a valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise, nu este recunoscuta fiscal, nu se compeneseaza si nu

se reporteaza.

3) Documente necesare:

- formularul tip 201 “Declaratie privind veniturile din strainatate”

- facturile de achizitie a titlurilor si drepturilor de tipul Stock Option

- dovada achitarii facturilor mai sus mentionate

- dovada platii impozitului la sursa in strainatate (daca este cazul)

- extrasele de cont sau alte documente care atesta incasarea veniturilor din exercitarea drepturilor respective

- alte documente care atesta plata unor cheltuieli in vederea efectuarii tranzactiilor cu titlurile si drepturile respective in vederea deducerii din baza impozabila

Eugen Cioteanu

expert contabil

www.biroucontabilitate.ro

Valabil la data de 29.11.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>