www.tuca.ro

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Litigiu privind functionarii publici (legea nr.188/1999) (Recurs) Hotarârea 89/CA/2008 din 28.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul E. D. N. împotriva sentinţei  nr.1190/CA/06.09.2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   H u n e d o a r a în dosar nr(…).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: av.E. N. pentru reclamantul recurent, precum şi c.j.berar G. B. pentru pârâtul intimat  P E N I T E N C I A R U L   D E MAXIMĂ SIGURANŢĂ E. M, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura  este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că din partea intimatului chemat în garanţie MINISTERUL JUSTIŢIEI au fost depuse la dosar: concluzii scrise.

Din partea pârâtei intimate ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR s-a transmis  la dosar întâmpinare.

Mandatara reclamantului intimat solicită amânarea cauzei pentru data de 04.02.2008 când pe rolul instanţei se află dosarul cu nr(…) şi care are o strânsă legătură cu prezenta cauză, de soluţionarea cauzei respective depinzând soluţia ce se va pronunţa în prezenta cauză.

Reprezentantul pârâtului intimat  P E N I T E N C I A R U L   D E MAXIMĂ SIGURANŢĂ E. M invederează instanţei că între cele două dosare nu există nici o legătură, având temeiuri juridice diferite.

Instanţa în deliberare, faţă de împrejurarea că cele două dosare au obiecte diferite, neavând nici o legătură una cu cealaltă, respinge cererea de amânare formulată de mandatara reclamantului recurent.

Nefiind alte cereri, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Mandatara reclamantului susţine recursul aşa cum a fost formulat şi motivat, solicitând: în principal: admiterea acestuia, casarea sentinţei civile atacate cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a se pronunţa asupra excepţiei de conexitate i8nvocată de reclamant.

În subsidiar, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei civile atacate în sensul  admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată.

Cu cheltuieli de judecată justificate la dosar.

Reprezentantul pârâtului  P E N I T E N C I A R U L   D E MAXIMĂ SIGURANŢĂ E. M solicită respingerea ca nefondat a recursului declarat de reclamant şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei civile atacate pentru motivele expuse pe larg în întâmpinarea depusă la dosar (filele 18-19 dosar recurs). Fără cheltuieli de judecată.

CURTEA DE APEL

         Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la  T r i b u n a l u l   H u n e d o a r a sub dosar nr(…), reclamantul E. D. N. a chemat în judecată pârâţii ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR şi PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMĂ SIGURANŢĂ E. M solicitând ca prin hotărârea  ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la restituirea către acesta a sumelor de bani reţinute nelegal cu titlu de impozit pe salariu ca urmare a neaplicării reducerilor de bani reţinute nelegal cu titlu de impozit pe salariu ca urmare a neaplicării reducerilor de impozit prevăzute  prin art.10 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, pentru perioada ianuarie 2004-octombrie 2004, reactualizate cu indicele de inflaţie aplicat de la data naşterii dreptului la acţiune şi până la data plăţii efective.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că a fost lucrător în cadrul Penitenciarului cu Regim de maximă Siguranţă E. M, fiind trecut în rezervă urmare a pensionării la data de 28.09.2004, dar în anul 2001 i s-a conferit semnul onorific „În serviciul armatei” – pentru ofiţeri, pentru 25 de ani de activitate.

Pârâta ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR a chemat în garanţie MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR prin D.G.F.P. H şi MINISTERUL JUSTIŢIEI, pentru ca  în situaţia obligării la plată să vireze fondurile necesare achitării sumelor solicitate de reclamant.

Chematul în garanţie MINISTERUL JUSTIŢIEI a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie, iar D.G.F.P H în nume propriu şi pentru MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  a invocat în principal excepţiile inadmisibilităţii cererii şi lipsei calităţii procesuale pasive de chemat în garanţie, iar pe fond respingerea cererii.

Prin sentinţa nr.1190/CA/2007 a fost respinsă acţiunea reclamantului, iar ca o consecinţă a fost respinsă şi cererea de chemare în garanţie.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul a fost lucrător în cadrul Penitenciarului cu regim de Maximă Siguranţă E. M, până la data de 28.09.2004, iar la data de 29.11.2001 i-a fost conferit semnul onorific „În slujba armatei” pentru ofiţeri.

În ce priveşte reducerea de impozit stabilită prin art.10 din Legea nr.80/1995, s-a reţinut că nu i se cuvine reclamantului întrucât la data dobândirii titlului onorific de către reclamant, această dispoziţie legală era abrogată prin efectul OG nr.73/1999. În plus, a argumentat instanţa că prin apariţia Legii nr.293/2004 un astfel de drept nici nu mai este instituit în favoarea lucrătorilor din sistemul penitenciar.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, care a solicitat în principal casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare întrucât instanţa nu s-a pronunţat pe excepţia de conexitate invocată, iar în subsidiar modificarea sentinţei în sensul  admiterii excepţiei de conexitate şi admiterii acţiunii.

În drept a invocat  art.304 pct.6 şi 9, art.3041 Cod pr.civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs, a susţinut că excepţia de conexitate era perfect admisibilă, între cele două dosare – nr(…) şi nr(…) – existând o strânsă legătură, acelaşi izvor juridic şi aceeaşi cauză. Pe fond a susţinut că instanţa a  făcut o greşită aplicare a legii, întrucât dispoziţiile art.10 din Legea nr.80/1995 au fost repuse în vigoare odată cu respingerea OG nr.73/1999, prin Legea nr.206/2002. De asemenea, a arătat că în mod  greşit instanţa de fond a dat eficienţă prevederilor Legii nr.293/2004, încălcând principiul neretroactivităţii legii.

Recursul este nefondat.

În ceea ce priveşte nepronunţarea de către instanţă asupra excepţiei conexităţii, se reţine că sunt neîntemeiate criticile recurentului, având în vedere că măsura conexării acţiunilor în temeiul art.164 Cod pr.civilă este  apanajul exclusiv al instanţei, ca măsură de bună administrare a justiţiei, nefiind de natură a-i produce acestuia o vătămare a drepturilor sale procesuale.

Referitor la invocare art.304 pct.6 Cod pr.civilă, se constată că recurentul nu a motivat în concret acest temei juridic al cererii sale de recurs.

Cât priveşte motivul de recurs prev.de art.304 pct.9 Cod pr.civilă, se reţine a fi neîntemeiat, întrucât prin soluţia adoptată de instanţă s-a făcut o corectă aplicare a Legii nr.80/1995.

În acest sens s-a pronunţat şi  Î n a l t a   C u r t e de Casaţie şi Justiţie, care prin Decizia nr.55/4.06.2007 a admis recursul în interesul legii stabilind că art.10 din Legea nr.80/1995 privind Statutul  cadrelor Militare, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul Meritul Militar clasele III, II şi I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% şi respectiv 50% a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin OG nr.73/1999 privind impozitul pe venit.

Această soluţie a ÎCCJ are caracter obligatoriu pentru instanţe în privinţa problemei de drept dezlegate.

Se constată  neîntemeiat şi motivul de recurs vizând aplicarea greşită a Legii nr.293/2004, întrucât instanţa de fond nu şi-a întemeiat soluţia pe această lege şi nu a făcut o aplicare retroactivă a acesteia, ci doar a adus un argument  în a arăta că intenţia legiuitorului a fost aceea de a elimina pentru viitor facilitatea acordată de art.10 din Legea nr.80/1995, iar această intenţie s-a concretizat şi în  reglementarea ulterioară, anume  prin Legea nr.293/2004.

În consecinţă, constatând că în cauză nu sunt motive de casare sau modificare a hotărârii, că aceasta este legală şi temeinică, în baza art.312 Cod pr.civilă Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

         Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. D. N. împotriva sentinţei civile nr.1190/CA/2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   H u n e d o a r a în dosar nr(…).

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 Ianuarie 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>