www.tuca.ro

Curtea de Apel Alba Iulia, 2008 Anulare act administrativ (Recurs) Hotarârea 101/CA/2008 din 28.01.2008 dată de Curtea de Apel Alba Iulia

Pe rol pronunţarea asupra recursurilor declarate de pârâţii SC N. SRL A, Primăria Municipiului A, Instituţia Primarului Municipiului A, Municipiul A şi Autoritatea de Sănătate Publică A împotriva sentinţei nr.1111/CA/2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   A l b a în dosar (…).

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, care învederează că  reclamantul-intimat a depus la dosar, la data de 25.01.2008, prin Serviciul Registratură, note scrise.

Din partea pârâţilor recurenţi Primăria Municipiului A, Instituţia Primarului Municipiului A şi Municipiul A, s-a depus, la data de 25.01.2008, concluzii scrise.

De asemenea, reclamantul-intimat T. U. J., a depus la dosar, la data de 28.01.2008, prin Serviciul Registratură, fişa dosarului nr(…) în care a fost înregistrată cererea de strămutare.

Faţă de înscrisurile administrate, instanţa lasă cauza în pronunţare.

CURTEA DE APEL

Asupra recursurilor de faţă

         Prin acţiunea înregistrată pe rolul  T r i b u n a l u l u i   A l b a sub dosar nr. (…) (număr în format vechi 2346/2006) reclamantul T. U. J. a solicitat anularea avizului sanitar nr.587/18 08 2005 emis de Direcţia de Sănătate Publică A şi a autorizaţiei de construire nr.1/2006 emisă de Primăria mun. A în favoarea SC N. SRL A.

S-a solicitat şi suspendarea lucrărilor aprobate prin autorizaţia de construire până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii pe fond.

În motivarea acţiunii s-a învederat că autorizaţia de construire a fost emisă în baza avizului sanitar nr.587/2005 care a fost dat ca urmare a studiului de impact efectuat de către Institutul de Sănătate Publică „Prof.J. N.” C N, studiu care conţine constatări nereale întrucât imobilul proprietatea reclamantului nu este evidenţiat în realitatea faptică.

Reclamantul susţine că nu este respectată distanţa legală de 500 metri faţă de imobilul său şi a altor 50 de familii, situaţie în care construirea acestui obiectiv pe amplasamentul propus va conduce la infectarea pânzei freatice cu posibilitatea producerii de boli, pe lângă mirosuri  şi contaminare cu insecte.

În drept s-a invocat dispoziţiile art.8 din Legea nr.554/2004.

La data de 16.05.2005 reclamantul şi-a precizat acţiunea în sensul introducerii în cauză a Primarului Mun. A şi Mun. A, pentru eliminarea oricăror discuţii cu privire la calitatea procesuală pasivă.

Prin sentinţa nr.1111/CA/2007  T r i b u n a l u l   A l b a a admis acţiunea precizată în contencios administrativ formulată de reclamantul T. U. J. împotriva  pârâţilor Primarul Mun. A, S.C. N. SRL şi Autoritatea de Sănătate Publică a Jud. A, a dispus anularea avizului favorabil acordat de Direcţia de Sănătate Publică A menţionat în fişa tehnică înregistrată sub nr.587/18 08 2005 şi a autorizaţiei de construire nr.1/ 14302/12 01 2006 emisă de Primarul Mun. A pentru executarea lucrării „N. zootehnică” în favoarea SC N. SRL A.

Pârâţii au fost obligaţi  la câte 3800 lei fiecare cheltuieli de judecată către reclamant.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că avizul sanitar este nelegal întrucât a fost emis anterior realizării studiului de impact, avizul şi studiul de impact nu au avut în vedere situaţia reală din teren, respectiv construcţiile de locuinţe aflate la cca 150 metri de amplasamentul preconizat al fermei, iar recomandările cuprinse în studiul de impact nu puteau fi realizate de pârâtă fără modificarea proiectului tehnic iniţial, ceea ce nu s-a întâmplat deoarece între data primirii de către societate a studiului de  impact şi data eliberării autorizaţiei de construire a existat doar o zi diferenţă, prin toate acestea periclitându-se dreptul reclamantului la un mediu sănătos şi la exercitarea nestingherită a dreptului de proprietate.

Împotriva hotărârii au declarat recurs S.C. N. SRL A, Primăria Municipiului A, Primarul Municipiului A şi Municipiul A prin Primar, cât şi Autoritatea de Sănătate Publică succesoare a Direcţiei de Sănătate Publică A.

Prin recursul său pârâta SC N. SRL A solicită modificarea hotărârii în sensul respingerii acţiunii reclamantului. Pârâta susţine că instanţa a pronunţat soluţia fără a avea susţinere în probele dosarului, pârâta îndeplinind condiţia de a evalua impactul activităţii sale asupra sănătăţii populaţiei, studiul efectuat susţinând în temeiul Ordinului M.S. 536/1997 acordarea avizului sanitar cu restrângerea zonei de protecţie sanitară la distanţele actuale.

Concluziile acestui studiu nu puteau fi cenzurate printr-o expertiză efectuată în domeniul protecţiei mediului, încălcându-se prevederile art.14 din OG2/2000.

Prin recursul Primăriei Municipiului A, Primarul Municipiului A şi Municipiul A prin Primar se solicită în principal casarea hotărârii şi respingerea acţiunii reclamantului faţă de aceşti pârâţi,iar în subsidiar modificarea în parte a hotărârii în sensul anulării autorizaţiei de construcţie ca şi act subsecvent ca efect al anulării avizului sanitar favorabil, cu înlăturarea obligaţiei de a plăti cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului se susţine că instanţa a apreciat greşit că pârâţii ar avea vreo culpă în emiterea autorizaţiei. Pârâta S.C. N. SRL a depus în vederea emiterii autorizaţiei întreaga documentaţie tehnică şi toate avizele impuse prin certificatul de urbanism astfel că nu a existat vreun motiv de nelegalitate care să justifice refuzul eliberării actului.

Avizul sanitar favorabil a fost emis condiţionat de efectuarea studiului de impact, iar la momentul emiterii autorizaţiei studiul fusese efectuat chiar şi prin expertiza efectuată în cauză se stabileşte că obiectivul de construit nu prezintă risc semnificativ pentru starea de sănătate a populaţiei din vecinătate şi nici pentru mediul înconjurător.

Prin recursul său pârâta Autoritatea de Sănătate Publică A solicită casarea hotărârii şi rejudecând cauza să se respingă acţiunea reclamantului pentru anularea  avizului sanitar nr.587/18 08 2006.

În motivarea recursului se susţine că instanţa de fond a greşit când a apreciat ca fiind nelegal avizul sanitar, căci acesta a fost emis sub condiţia efectuării studiului de impact, condiţie realizată de pârâta SC N. SRL, studiul de impact a fost dispus tocmai pentru că în realitate existau locuinţe la o distanţă mai mică de 500m, iar recomandările din studiul de impact modifică implicit şi completează proiectul iniţial, nemaifiind necesare alte modificări.

Recursurile sunt legal timbrate cu câte 2 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Prin întâmpinare, reclamantul intimat solicită respingerea recursurilor, apreciind că instanţa a interpretat şi aplicat corect  prevederile legale, interpretând şi administrând probele utile din dosarul cauzei.

Examinând legalitatea hotărârilor prin prisma criticilor aduse de pârâte se constată recursurile ca nefondate pentru următoarele considerente :

Potrivit art.2 al.1 şi 2 din  O.M.S.F.117/2002 “ Avizarea sanitară reprezintă procesul de analiză care condiţionează, din punct de vedere tehnic, amplasarea, construcţia, amenajarea obiectivelor economice şi social-culturale de conformarea la normele de igienă şi de sănătate publică.

Avizul sanitar este un act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea locală de sănătate publică, necesar în procedura de autorizare în amplasarea, construcţia, extinderea sau amenajarea obiectivelor economice de investiţii şi obiectivelor economice şi social-culturale. Avizul sanitar se emite înaintea autorizării sanitare.”

Pentru emiterea avizului sanitar sunt necesare documentele prevăzute în art.6 din acelaşi ordin : cerere; planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care să se înţeleagă clar încadrarea în cartier, zonă, localitate, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile terenului; planul de amenajare interioară: circuite funcţionale şi modul lor de structurare, modul de asigurare a aprovizionării cu apa potabilă, modul de evacuare a apelor uzate menajere şi tehnologice, modul de organizare a evacuării deşeurilor solide şi modul de colectare, depozitare temporară şi de evacuare/neutralizare a deşeurilor periculoase rezultate din activităţi care urmează sa se desfăşoară în obiectivul pentru care se solicita avizarea; dovada de achitare a tarifului de avizare sanitară.

La documentele necesare pentru obţinerea avizului sanitar se va solicita, dacă este cazul, conform prevederilor legale în vigoare, studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă.”

Din textul legal mai sus redat se desprinde concluzia că avizul sanitar se emite după ce beneficiarul lucrărilor a depus întreaga documentaţie-inclusiv studiul de impact.

În speţă, pârâta Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului A a emis avizul sanitar favorabil cu condiţia că în viitor să se efectueze studiul de impact asupra sănătăţii  populaţiei, aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, fără a cunoaşte concluziile studiului.

Acesta constituie un motiv de nulitate pe care în mod corect prima instanţă l-a valorificat în admiterea acţiunii.

Este adevărat că pârâta S.C. N. SRL a prezentat Primăriei A întreaga documentaţie, avizele şi acordurile impuse prin certificatul de urbanism-dar la o simplă verificare a Planului de  situaţie şi a celui de încadrare în zonă rezultau neconcordanţe în ce priveşte vecinătăţile obiectivului ce urma a fi construit, nefiind evidenţiate locuinţele existente la mai puţin de 500m de obiectivul preconizat, prezenţă pusă în evidenţă atât de expertiza efectuată în cauză-utilă sub acest aspect, cât şi de procesul verbal de deplasare la faţa locului a reprezentaţilor părţilor fila 297 volumul I .

De asemenea, instanţa de fond a reţinut corect că studiul de impact nu a fost depus la dosarul de avizare la Primărie nici în 16 03 2006 aspect constatat cu ocazia controlului efectuat de Inspectoratul Judeţean de Construcţii A.

Ori potrivit art.43 lit. e din Ordinul 1430/2005 al P. „examinarea tehnică a documentaţiei depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) sau de desfiinţare (P.A.D.), după caz, precum şi datele înscrise în anexa la cerere şi constă în examinarea modului în care sunt respectate (…) introducerea condiţiilor din avizele şi acordurile favorabile obţinute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism.

Pârâţii emitenţi ai autorizaţiei de construcţie nu pot susţine că nu au culpă în emiterea autorizaţiei de construcţie, chiar dacă este anulată ca efect al anulării avizului sanitar, căci potrivit art.40 al.4  „responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei, cât şi responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia.”

În ce priveşte legalitatea expertizei tehnice efectuată în cauză prin prisma încălcării cerinţelor art.14 din OG 2/2000 se constată că expertul numit în cauză avea specialitatea „inginerie sanitară şi protecţia mediului”, astfel că instanţa apreciază că era abilitat să efectueze expertize în această specialitate, respectiv în domeniile evaluării impactului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător în condiţiile construirii obiectivului N. zootehnică pe amplasamentul menţionat.

Expertiza a fost utilă sub aspectul constatării neconcordanţei între proiectul tehnic iniţial şi studiul de impact, pentru a conduce la  concluzia că în urma studiului de impact proiectul tehnic nu a fost modificat, existând astfel neclarităţi în ce priveşte obligaţiile beneficiarului-pe de o parte acestuia incumbându-i obligaţia de a executa construcţia cu respectarea proiectului tehnic vizat spre neschimbare de Primăria A şi pe de altă parte, de a implementa recomandările din studiul de impact.

În concluzie, instanţa de fond a interpretat şi aplicat corect prevederile legale, a administrat corect probaţiunea, valorificând întreg patrimoniul administrat în cauză, astfel că nu sunt incidente prev. art. 304 pct.7, 8, 9 şi 3041 Cod procedură civilă motiv pentru care recursurile pârâţilor se vor respinge ca nefondate în temeiul art.312 al.1 Cod procedură civilă.

Pentru aceste motive,
În numele legii

D E C I D E

         Respinge ca nefondate recursurile declarate de pârâţii SC N. SRL A, Primăria Municipiului A, Instituţia Primarului Municipiului A, Municipiul A şi Autoritatea de Sănătate Publică A împotriva sentinţei nr.1111/CA/2007 pronunţată de  T r i b u n a l u l   A l b a în dosar (…).

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din  28 01 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>