www.tuca.ro

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale Imprimare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, începând cu obligaţiile lunii ianuarie 2011, angajatorii şi entităţile asimilate acestora vor completa şi vor depune la unităţile fiscale teritoriale o singură declaraţie pentru contribuţiile sociale şi impozitul pe venit, şi anume formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 au fost introduse în Codul Fiscal reglementări specifice contribuţiilor sociale care se declară prin declaraţia unică în ceea ce priveşte contribuabilii sistemelor de asigurări sociale, baza de calcul, excepţii de la plata contribuţiilor de asigurări sociale, cotele de contribuţii sociale obligatorii, calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale, depunerea declaraţiilor.

Prezentăm în continuare principalele categorii de contribuabili care au obligaţii declarative şi de plată conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010.
Contribuabili ai sistemelor de asigurări sociale pot fi:

- persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. (2);

- persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

- persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care, potrivit art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj;

- pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele fizice rezidente şi/sau persoanele fizice nerezidente desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului, respectiv:

1. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata de contribuţii sociale din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
2. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, care administrează şi gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele judeţene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
5. entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt plătite de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
6. Ministerul Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul Penal, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;
7. Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;
9. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
10. unităţile trimiţătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu şi pentru membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice;
11. autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Important!

Începând cu obligaţiile lunii ianuarie 2011, sediile secundare care au minim 5 salariaţi nu vor mai depune declaraţia privind impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal la care sunt înregistrate ca plătitoare de impozit pe veniturile din salarii. Declararea impozitului pe veniturile din salarii se efectuează de societatea mamă prin completarea şi depunerea formularului 112 la organul fiscal la care aceasta este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe, defalcat pe fiecare cod fiscal al sediilor secundare cu minim 5 salariaţi.
*
Baza legală: art. 296 indice 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>