www.tuca.ro

Categorii de venituri pentru care se depune Declaraţia 200

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că termenul limită pentru depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru veniturile anului 2010, este luni, 16 mai a.c..

Obligaţie

Declaraţia 200 se completează şi se depune pentru:

1. veniturile realizate din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală;

- nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;

- nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe baza de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu sau stabilit plăţi anticipate, conform legii.

2. veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă;

- nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final;

3. veniturile obţinute din activităţi agricole determinate în sistem real;

4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

5. veniturile realizate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Venituri pentru care nu trebuie depusă D 200

Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute de către contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din:

- salarii şi venituri asimilate salariilor;

- investiţii, altele decât cele menţionate anterior;

- premii şi din jocuri de noroc;

- pensii;

- activităţi agricole a căror impunere este finală, respectiv veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;

- transferul proprietăţilor imobiliare;

- alte surse.

Opţiunea pentru redirecţionarea până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil

Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei 200, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, aceeaşi posibilitate este acordată şi contribuabililor care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi pot exprima opţiunea prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Completare şi depunere

Formularul 200 se poate obţine prin:

- descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea – www.finantevalcea.ro, categoria Utile/Descărcare declaraţii fiscale;

- prezentarea la sediul administraţiei fiscale de care aparţin de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

Formularele 200 şi 230 se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de acestea, şi se depun personal sau prin împuternicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Formularul 200 „Declaraţia privind veniturile realizate din România” se poate depune şi on-line, pe siteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obţinut conform prevederilor legale.

Contribuabili care au obţinut venituri din investiţii, pentru care au obligaţia completării şi depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de către intermediari (fişele de portofoliu) dacă documentele respective au fost anexate la formularul 225.

Declaraţia 200 se depune la unitatea teritorială pe a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

Sancţiuni

Nedepunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România”, formular 200, în termenul legal se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10 şi 100 lei.

www.finantevalcea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>